Khảo sát các bên liên quan

I. Các loại khảo sát

Stt

Mã số/ Code

Tên quy trình / Process

Biểu mẫu / Forms

1

01 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến cựu người học

Alumni Feedback

- Phiếu Khảo Sát Cựu Người Học / Survey form

- Kế hoạch Khảo Sát / Survey plan

- Báo cáo Khảo Sát

- Kế Hoạch Cải Tiến Sau Khảo Sát/ Improvement plan

- Mẫu nhập dữ liệu khảo sát

2

02 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến người học về lớp học phần

Student's feedback on courses

- Phiếu đánh giá học phần thực hành/ Survey form with lab

- Phiếu đánh giá học phần lý thuyết/ Survey form no lab

- Kế hoạch khảo sát / Survey plan

- Kế hoạch cải tiến sau Khảo sát / Improvement plan

3

03 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến Doanh nghiệp-Nhà tuyển dụng

Employer's feedback

- Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng/ Survey form for employer

- Kế hoạch khảo sát/ Survey plan

- Báo cáo Khảo Sát

- Kế Hoạch Cải Tiến Sau Khảo Sát/ Improvement plan

- Mẫu nhập dữ liệu khảo sát

4

04 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến đánh giá khóa học và khảo sát việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

Graduates' feedback on the educational program and employment status after one- month graduation

Phiếu khảo sát việc làm-CTĐT-SVTN/ Survey form

- Phiếu khảo sát-CTĐT-SVTN/ Survey form ProgramEvaluation SeniorStudent

- Kế hoạch khảo sát/ Survey plan

- Kế hoạch cải tiến Sau Khảo Sát/ Improvement plan

5

05 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm

Alumni feedback on employment status

- Phiếu khảo sát cựu sinh viên về việc làm/ Survey form with job

- Kế hoạch khảo sát việc làm/ Survey plan with job

Báo cáo kết quả việc làm Cựu Người Học/ Employment status report form

- Mẫu nhập dữ liệu khảo sát

- Danh sách SVTN 2017

6

06 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến người học về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo

Students' feedback on the satisfaction of facilities and academic activities

Phiếu khảo sát mức độ đáp ứng/ Satisfaction survey form

7

07 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến giảng viên và cán bộ phục vụ

Academic and support staffs' feedback

Phiếu khảo sát CBGDCH A2/ Survey form A2

Phiếu khảo sát CBGDCH A1/ Survey form A1

Phiếu khảo sát CBGDTG B2/ Survey form B2

Phiếu khảo sát CBGDTG B1/ Survey form B1

- Phiếu khảo sát CBPV C/ Survey form C

II. Công văn triển khai

Công văn triển khai và mẫu kế hoạch 2018