Khảo sát các bên liên quan

I. Các loại khảo sát

Stt

Mã số/ Code

Tên quy trình / Process

Biểu mẫu / Forms

1

01 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến cựu người học

Alumni Feedback

- Phiếu Khảo Sát Cựu Người Học / Survey form

- Kế hoạch Khảo Sát

- Báo cáo Khảo Sát

- Kế Hoạch Cải Tiến Sau Khảo Sát

- Mẫu nhập dữ liệu khảo sát

2

02 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến người học về lớp học phần

Student's feedback on courses

- Phiếu đánh giá học phần thực hành/ Survey form with lab

- Phiếu đánh giá học phần lý thuyết/ Survey form no lab

- Kế hoạch khảo sát

- Kế hoạch cải tiến sau Khảo sát

- Công cụ khảo sát: http://fb.dut.udn.vn/

3

03 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến Doanh nghiệp-Nhà tuyển dụng

Employer's feedback

- Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng/ Survey form for employer

- Kế hoạch khảo sát

- Báo cáo Khảo Sát

- Kế Hoạch Cải Tiến Sau Khảo Sát

- Mẫu nhập dữ liệu khảo sát

4

04 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến đánh giá khóa học và khảo sát việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

Graduates' feedback on the educational program and employment status after one- month graduation

- Phiếu khảo sát việc làm-SVTN

- Phiếu khảo sát-CTĐT-SVTN/ Survey form ProgramEvaluation SeniorStudent

- Kế hoạch khảo sát

- Kế hoạch cải tiến Sau Khảo Sát

- Công cụ khảo sát: http://fb.dut.udn.vn/

5

05 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm

Alumni feedback on employment status

- Phiếu khảo sát cựu sinh viên về việc làm/ Survey form with job

- Kế hoạch khảo sát việc làm

- Báo cáo kết quả việc làm Cựu Người Học

- Mẫu nhập dữ liệu khảo sát

- Danh sách SVTN 2017

6

06 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến người học về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo

Students' feedback on the satisfaction of facilities and academic activities

- Phiếu khảo sát mức độ đáp ứng/ Satisfaction survey form

- Công cụ khảo sát: http://fb.dut.udn.vn/

7

07 QA-QT

Quy trình lấy ý kiến giảng viên và cán bộ phục vụ

Academic and support staffs' feedback

- Phiếu khảo sát CBGDCH A2/ Survey form A2

- Phiếu khảo sát CBGDCH A1/ Survey form A1

- Phiếu khảo sát CBGDTG B2/ Survey form B2

- Phiếu khảo sát CBGDTG B1/ Survey form B1

- Phiếu khảo sát CBPV C/ Survey form C

- Công cụ khảo sát: http://fb.dut.udn.vn/

II. Công văn triển khai

Công văn triển khai và mẫu kế hoạch 2018