Hệ thống Đảm bảo chất lượng

23/01/2018 09:13

                                Hình 1: HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐHBK

                                         Hình 2  : QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

 

                                    Hình 3: QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN

 

                                 Hình 4: QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA GIẢNG VIÊN/CÁN BỘ HỖ TRỢ

 

                                       Hình 5: QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CỰU SINH VIÊN

                                Hình 6: QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG, DOANH NGHIỆP