Bảng tổng hợp kết quả phúc khảo

24/10/2017 16:35

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Năm học

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

2014 - 2015

 

 

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020-2021       

2021-2022

2022-2023

2023-2024

   

CÁC THÔNG TIN KHÁC