Kết quả KĐCL toàn quốc

28/02/2020 08:24

 Danh sách các cơ sở giáo dục

STT

Tên

Link1 (link gốc)

 Link2 (googledrive Phòng)

Thời điểm cập nhật

1

Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

 link gốc

Bản DOC

Bản PDF

Cập nhật đến ngày 31/08/2022

Danh sách các chương trình đào tạo

STT

Tên

Link1 (link gốc)

 Link2 (googledrive Phòng)

Thời điểm cập nhật

1

Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận                                  

 link gốc

Bản DOC

Bản PDF

Cập nhật đến ngày 31/08/2022


CÁC THÔNG TIN KHÁC