Tự đánh giá

01/04/2022 11:12

TỰ ĐÁNH GIÁ- KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

  STT 

           Nội dung 

    Link     

Ghi chú  

1

- Thông báo gia hạn chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn HCERES năm 2023

 

2

- Kế hoạch Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng Trường ĐHBK-ĐHĐN theo tiêu chuẩn HCERES năm 2023  
3

- Kế hoạch Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng Trường ĐHBK-ĐHĐN theo tiêu chuẩn HCERES năm 2021

 
4

- Kế hoạch Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng Trường ĐHBK-ĐHĐN theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2021 (lần 3)

 
5

- Kế hoạch Tự đánh giá và cải tiến chất lượng CSGD Trường ĐHBK-ĐHĐN theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2020 (lần 2)

 
6

- Kế hoạch điều chỉnh tự đánh giá và cải tiến chất lượng CSGD Trường ĐHBK-ĐHĐN theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2020

 
7

- Kế hoạch kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN - QA năm 2019

 
8

- Kế hoạch tự đánh giá và cải tiến chất lượng CSGD Trường ĐHBK-ĐHĐN theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2019

 

9

- Kế hoạch Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES năm 2016

 

TỰ ĐÁNH GIÁ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRỈNH ĐÀO TẠO

  STT  

                                                                                       Nội dung                                                                    

     Link    

  Ghi chú 

 

 Kế hoạch 5 năm

 

 

1

- Báo cáo tiến độ tiến độ triển khai  kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2022 - 2025

 
2

- Kế hoạch kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 

 
3

 - Kế hoạch kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2019 - 2025

 
4

- Kế hoạch kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2019 - 2025 (Điều chỉnh)

 

5

- Kế hoạch điều chỉnh kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN - QA năm 2019                       

 

6

 - Kế hoạch kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2017 - 2022

 

     

  Kế hoạch hằng năm    
1

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 02 CT ĐT thạc sĩ theo thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT năm học 2021-2022

 
2

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 03 CT ĐT CLC PFIEV theo tiêu chuần CTI năm học 2021-2022

 
3

-  Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 03 CT ĐT CLC PFIEV theo tiêu chuần CTI-ENAEE năm học 2021-2022

 
4

-  Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT theo TC AUN-QA 08 CTĐT ĐH năm học 2021-2022

 
5

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 04 CTĐT ĐH theo TC AUN-QA năm học 2021 - 2022

 
6

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 04 CTĐT ĐH theo TC AUN-QA năm học 2022 - 2023

 
7

- Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT theo TC ASIIN năm học 2022 - 2023

 
8

-  Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử năm 2020

 
9

-  Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí - CN, Cơ khí động lực năm 2020

 
10

-  Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp năm 2020

 
11

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2020

 
12

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng năm 2016

 
13

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Công trình thủy năm 2016

 
14

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng năm 2016

 
15

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông năm 2016

 
16

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (CLC) năm 2016

 
17

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng năm 2016

 
18

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành SPKT Công nghệ Điện - Điện tử năm 2016

 
19

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quản lý Công nghiệp năm 2016

 
20

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kinh tế Xây dựng năm 2016

 
21

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Nhiệt năm 2016

 
22

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quán lý tài nguyên Môi trường năm 2016

 
23

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2016

 
24

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kiến trúc năm 2016

 
25

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật hóa học năm 2016

 
26

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí năm 2016

 
27

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ sinh học năm 2016

 
28

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm năm 2016

 
29

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2016

 
30

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ( CLC) năm 2016

 
31

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử năm 2016

 
32

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử (CLC) năm 2016

 
33

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin năm 2016

 
34

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin CLC (TA) năm 2016

 
35

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Tàu thủy năm 2016

 
36

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2016

 
37

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử năm 2016

 
38

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy năm 2016

 
39

- Kế hoạch tự đánh giá và Kiểm định AUN CTĐT CTTT ngành ĐT_VT năm 2015

 

40

- Kế hoạch tự đánh giá và Kiểm định AUN CTĐT CTTT ngành HTN năm 2015