Kết quả khảo sát

02/03/2022 10:33

1. Lấy ý kiến cựu người học về CTĐT

      1.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/13CAreur18Lzi4UH8TpUz5KYZplqfojhl?usp=sharing

      1.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1HctfkiirwTF2zYUpo7wSthksRZmw2Sk5?usp=sharing

2. Lấy ý kiến người học về đánh giá lớp học phần

     2.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1t5PjFa_bdR1Fj3CXLmO4EMcVmvyO9nAY?usp=sharing

     2.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1jp74ngGHDa6wrt920arRiQmY8MZjpwWY?usp=sharing

3. Lấy ý kiến doanh nghiệp-nhà tuyển dụng

     3.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1_GtJgsIC2zV3P78wjLmYAamBweFg7mrn?usp=sharing

     3.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1krn3AOaPXHk6ly4EaqUjYzyhRDBsv1Zu?usp=sharing

4. Lấy ý kiến người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học (đại học)

     4.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1NJswJYwmumfmG8SPLV5J11ImprpoCzqk?usp=sharing

     4.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1vpQpOqDvybLogKWJW9FkGAEksLtEv1g7?usp=sharing

5. Lấy ý kiến cựu người học về việc làm 

5a. sau 1 tháng tốt nghiệp

     5a.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1_JZyxKx7fMdfjr-GgdkRFLWnsAOchTn3?usp=sharing

      5a.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1UXSsVFYhBzmV6sWR14K6z7ieIb7M0N9x?usp=sharing

5b. Lấy ý kiến cựu người học về việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

     5b.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1fd3PpAg3OmmXrF5h9KtpO2ge_drROPOa?usp=sharing

     5b.1. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/13lUh-5adBClgwDiLObbBDwk8_nNoyrn2?usp=sharing

6. Lấy ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

     6.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1wi18mIUbN2xQW0-AtUlZw2z08lyrEltr?usp=sharing

     6.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1WpEFqYyEFq9a0seHAWLNapjGDvWNYzju?usp=sharing

7. Lấy ý kiến giảng viên và cán bộ hỗ trợ về các mặt hoạt động của nhà trường

     7.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1Mmkn18QUvq8rLARrBtMagYuQiktVynYm?usp=sharing

     7.2. Dữ liệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1tleJ6WbFDgRFXgrbh2RJI0djDA3cRja-?usp=sharing

8. Lấy ý kiến học viên cao học tốt nghiệp đánh giá khóa học

     8.1. Báo cáo khảo sát tổng hợp toàn Trường

https://drive.google.com/drive/folders/1QbJbkJYldyRMkLoXRR3zk9iI2tGWHdow?usp=sharing

     8.2. Dữ liệu

https://drive.google.com/drive/folders/1Mmkn18QUvq8rLARrBtMagYuQiktVynYm?usp=sharing

**. Hệ thống phụ lục báo cáo theo khoa/CTĐT

01-Cơ khí                    08-XDCĐ

02-CNTT                     09-XDDD&CN

03- CKGT                    10-XDCTT

04-NHIET                    11-MT

05-DIEN                      12-QLDA

06-ĐTVT                      13-KT

07-HOA                       14-KHCNTT

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ez0tO_hIUrrGtc6-Nfv6BTHUZwX60KL9?usp=sharing