Tổ chức nhân sự

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

http://dut.udn.vn/Images/Canbo/Pham_Van_Tuan.jpg

Trưởng phòng:

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Email: pvtuan@dut.udn.vn

DĐ: 0772278159

-  Chức năng:

   + Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường chiến lược, mục tiêu và chính sách về: Chiến lược và KPI (Key Performance Indicator) phát triển Trường; đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng ISO (International Organization for Standardization); kiểm định chất lượng; phân tầng và xếp hạng; khảo thí; bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức các dự án về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, khảo thí và phát triển năng lực sư phạm giảng viên;

   + Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công tác khác được phân công;

- Nhiệm vụ cụ thể:

   + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng, triển khai chiến lược và KPI chiến lược phát triển Nhà trường; xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch trung hạn công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng;

   + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng, vận hành hệ thống ĐBCL bên trong; hệ thống quản lý chất lượng theo ISO;

   + Xây dựng, triển khai kế hoạch ĐBCL ngắn hạn, kế hoạch ĐBCL hằng năm; tổ chức đánh giá, sơ kết và tổng kết các hoạt động ĐBCL theo quy định;

   + Xây dựng, triển khai kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài nội bộ, kiểm định chất lượng, xếp hạng cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục;

   + Quản lý hành chính, nhân sự, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, thi đua, khen thưởng của Phòng KT&ĐBCLGD;

   + Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Trưởng phòng:

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

Email: ptdtrinh@dut.udn.vn

DĐ: 0909705053

- Chức năng:

   + Quản lý trực tiếp công tác bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức các dự án hợp tác trong nước, quốc tế về các nghiệp vụ: đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, phát triển năng lực sư phạm giảng viên;

   + Phối hợp quản lý các công tác đảm bảo chất lượng bên trong; tự đánh giá; kiểm định chất lượng;

   + Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Phòng trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể:

   + Xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng; phát triển năng lực sư phạm cho giảng viên;

   + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng, triển khai, đánh giá các dự án trong nước và quốc tế về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, phát triển năng lực sư phạm cho giảng viên và các lĩnh vực liên quan;

   + Phối hợp triển khai công tác đảm bảo chất lượng bên trong; tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục; xây dựng hồ sơ xếp hạng chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục;

   + Xây dựng quy trình ISO cho các mảng công tác được giao quản lý trực tiếp;

   + Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

http://dut.udn.vn/Images/Canbo/Nguyen_Thanh_Nam.jpg

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thanh Nam

Email: thanhnam@dut.udn.vn

DĐ: 0913473079

- Chức năng:   

   + Quản lý trực tiếp công tác khảo thí; công tác bồi dưỡng, tập huấn về khảo thí;

   + Phối hợp quản lý các công tác khảo thí đầu vào; đảm bảo chất lượng bên trong; kiểm định chất lượng;

   + Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Phòng trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể:

   + Xây dựng kế hoạch thi cuối học kỳ và kế hoạch khảo thí tiếng Anh hàng năm;

   + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và các Trường Đại học thành viên tổ chức các đợt thi cuối học kỳ; công tác chấm thi; thanh toán thi; xây dựng ngân hàng đề thi; phúc khảo học phần. Phối hợp tổ chức thi và chấm thi đầu vào;

   + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh đầu vào, đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ và chuẩn tiếng Anh đầu ra;

   + Xây dựng quy trình ISO cho các mảng công tác được giao quản lý trực tiếp;

   + Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 

Nguyễn Văn Khai

Email: nvkhai@dut.udn.vn

DĐ: 0905168760

 

   + Công tác khảo thí học phần: Lập lịch thi cuối kỳ, in danh sách thi cuối kỳ; hỗ trợ các Khoa photo đề thi, rọc phách bài làm; thống kê và hỗ trợ thanh toán xây dựng ngân hàng đề thi cuối kỳ, thanh toán chấm thi, coi thi giữa kỳ, cuối kỳ; triển khai công tác phúc khảo;

   + Công tác khảo thí tiếng Anh: Triển khai công tác chuẩn bị, coi thi tiếng Anh đầu vào, định kỳ; Hỗ trợ trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra; Tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho chương trình tiên tiến;

   + Công tác xếp hạng THE, QS Asia: Thực hiện tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo quy trình;

   + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về khảo thí cuối kỳ, khảo thí tiếng Anh; xếp hạng;

   + Tham gia công tác: tổ chức thi tiếng Anh định kỳ; công tác khảo thí cuối học kỳ; công tác coi thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo;

   + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

   + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công.

Võ Thị Châu

Email: vtchau@dut.udn.vn

DĐ: 0914287289

   + Công tác tự đánh giá: Triển khai các hoạt động thu thập số liệu tự đánh giá hàng năm; báo cáo tự đánh giá; đánh giá nội bộ chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục;

   + Công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng THE, QS Asia: Thực hiện tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo quy trình;

   + Công tác đảm bảo chất lượng bên trong: Triển khai các hoạt động khảo sát sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp; cựu sinh viên về tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp; cựu sinh viên về chương trình đào tạo; doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo;

   + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về tự đánh giá, kiểm định chất lượng; xếp hạng; khảo sát các bên liên quan theo phân công;

   + Tham gia công tác: tổ chức và coi thi thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;

   + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

   + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công.

Võ Lê Hoàng Quyên
email:
vlhquyen@dut.udn.vn

DĐ: 0905559266

   + Công tác phát triển năng lực sư phạm: Thực hiện công tác tổ chức và triển khai chi tiết các chương trình tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức tại Trường; Tham gia xây dựng hồ sơ, tài liệu các chương trình tập huấn, bồi dưỡng;

   + Công tác quản lý chất lượng ISO: Triển khai xây dựng quy trình ISO của Phòng KT&ĐBCL; phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường triển khai xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo ISO; Tham gia xây dựng hồ sơ, tài liệu các chương trình tập huấn, bồi dưỡng;

   + Công tác nội bộ: Xây dựng quy chế nội bộ công tác Phòng KT^ĐBCLGD; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ các mảng công tác về bồi dưỡng, tập huấn; tự đánh giá; đánh giá ngoài nội bộ; kiểm định chất lượng; dự án trong nước, quốc tế;

   + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về 3 công khai; bồi dưỡng, tập huấn; quản lý chất lượng; tài chính liên quan đến Phòng KT&ĐBCLGD;

   + Tham gia công tác: tổ chức và coi thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại Trường;

   + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

   + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công.

Phạm Lê Hương Chi

Email: plhchi@dut.udn.vn

DĐ: 01205664875

   + Công tác đảm bảo chất lượng bên trong: Triển khai các hoạt động khảo sát sinh viên về đánh giá lớp học phần; sinh viên về mức độ đáp ứng chương trình và hoạt động đào tạo; sinh viên tốt nghiệp về đánh giá khóa học; học viên cao học đánh giá khóa học; giảng viên, cán bộ phục vụ về chất lượng sinh viên, hoạt động đào tạo;

   + Công tác khảo thí học phần: Sắp xếp phòng thi cuối học kỳ; giao danh sách thi cuối kỳ và túi đựng bài thi, hỗ trợ photo đề thi cho các Khoa; coi thi cuối kỳ; phối hợp thực hiện rọc phách; tiếp nhận phúc khảo; nhận bài thi trong kỳ và sắp xếp kho lưu trữ bài thi;

   + Công tác khảo thí tiếng Anh: thực hiện công tác chuẩn bị, coi thi tiếng Anh định kỳ; hỗ trợ tổ chức coi thi tiếng Anh đầu vào cho chương trình tiên tiến;

   + Công tác nội bộ: Triển khai, theo dõi các công tác hành chính, nhân sự, cơ sở vật chất, công đoàn, thi đua, khen thưởng, tổng kết năm học, các công tác khác;

   + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về khảo sát các bên liên quan theo phân công; thi đua, khen thưởng; kiểm kê, bảo dưỡng, mua sắm cơ sở vật chất; báo cáo góp ý xây dựng văn bản các cấp;

   + Tham gia công tác: tổ chức và coi thi thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;

   + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

   + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công.

Công văn ở file đính kèm