Tổ chức nhân sự

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

http://dut.udn.vn/Images/Canbo/Pham_Van_Tuan.jpg

Trưởng phòng:

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Email: pvtuan@dut.udn.vn

DĐ: 01222278159

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường mục tiêu và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường bao gồm: công tác tự đánh giá, kiểm định trường, kiểm định chương trình, công tác Khảo thí, quy trình ISO.

- Xây dựng và định hướng chiến lược phát triển phòng KT&ĐBCLGD và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

- Xây dựng hệ thống văn bản về chính sách đảm bảo chất lượng.

- Quản lý tổ chức, nhân sự, phỏng vấn sơ tuyển nhân sự cho phòng.

- Lập kế hoạch công tác, kiểm tra, đánh giá, báo cáo các hoạt động Khảo thí và ĐBCLGD của Trường.

- Thiết lập và hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức có liên quan trong nước và quốc tế.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công tác: Tổ chức, cán bộ, kế hoạch, chiến lược.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về triển khai công tác báo cáo định kỳ, đột xuất.

http://dut.udn.vn/Images/Canbo/Nguyen_Chanh_Tu.jpg

Phó Trưởng phòng:

PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú

Email: nctu@dut.udn.vn

DĐ: 0914179882

- Điều hành công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phối hợp quản lý công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và chuẩn bị hồ sơ kiểm định

- Điều hành việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan: xây dựng quy trình; phối hợp để xây dựng công cụ; lưu trữ dữ liệu và xử lý; báo cáo kết quả.

- Tham gia công tác xây dựng, đánh giá và phát triển chương trình đào tạo.

- Tham gia xây dựng quy chế vận hành của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các đơn vị.

- Lập các báo cáo tổng hợp.

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc liên quan công tác KT&ĐBCLGD.

- Quản lý tài sản, tổ chức công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ dữ liệu của phòng.

http://dut.udn.vn/Images/Canbo/Nguyen_Thanh_Nam.jpg

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thanh Nam

Email: thanhnam@dut.udn.vn

DĐ: 0913473079

- Quản lý, điều hành công tác thi cuối học kỳ.

- Quản lý, điều hành việc xây dựng và khai thác ngân hàng đề thi.

- Điều hàng và thực hiện việc thi chung, trộn danh sách sinh viên, rọc phách.

- Điều hành và triển khai thi tiếng Anh đầu vào và chuẩn tiếng Anh đầu ra.

- Phối hợp với phòng Đào tạo soạn thảo các quy định liên quan đến công tác khảo thí, tổ chức thi, nhập điểm, ngân hàng đề thi.

- Trực tiếp đôn đốc các chuyên viên đảm bảo đúng tiến độ công tác.

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc liên quan công tác Khảo thí.

- Tham gia công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm achat cialis original định và ISO.

- Phụ trách công tác tổ chức, tổng kết, thi đua, tài chính, đối ngoại của phòng.

- Phụ trác công tác An ninh trật tự, quản lý đội vệ sỹ; tổ Bảo vệ;

 

Nguyễn Văn Khai

Email: nvkhai@dut.udn.vn

DĐ: 0905168760

- Xử lý trực tiếp công tác thi cuối học kỳ : thông báo kế hoạch thi, phân công cán bộ coi thi, hỗ trợ in sao đề thi, làm văn bản thanh toán tiền coi thi qua tài khoản ATM và chi trả trực tiếp.

- In sao đề thi, chuẩn bị danh sách thi, phù hiệu cho các đợt thi tiếng Anh đầu vào và đầu ra.

- Điều động cán bộ coi thi.

- Tham gia dồn túi, đánh phách, giao bài thi và Danh sách điểm cho Khoa, Bộ môn.

- Cùng với phòng đào tạo làm thủ tục phúc khảo bài thi.

- Tham gia công tác xây dựng và khai thác ngân hàng đề thi.

- Làm thủ tục đề nghị in ấn biểu mẫu, túi đựng bài thi, đề thi.

- Tham gia công tác kiểm định trường, ISO.

- Tham gia xử lý, báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan theo phân công.

 

Võ Thị Châu

Email: vtchau@dut.udn.vn

DĐ: 0914287289

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng: Soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt; theo dõi tình hình và kết quả thực hiện; lưu trữ kết quả.

- Tham gia triển khai tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đến các đơn vị trong toàn trường.

- Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

- Tham gia xử lý, báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan theo phân công.

- Tổ chức, in ấn phiếu khảo sát, nhập dữ liệu; lọc dữ liệu; xử lý kết quả khảo sát.

- Tham gia công tác kiểm định trường, ISO.

- Tham gia công tác khảo thí: in sao đề thi, đánh phách, rọc phách.

- Phụ trách công tác kế hoạch tài chính của phòng.

 

Võ Lê Hoàng Quyên
email:
vlhquyen@dut.udn.vn

DĐ: 0905559266

- Phụ trách triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng về kiểm định chất lượng: soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt; theo dõi tình hình và kết quả thực hiện; lưu trữ kết quả.

- Phụ trách triển khai tổ chức tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đến các đơn vị trong toàn trường.

 

Phạm Lê Hương Chi

Email: plhchi@dut.udn.vn

DĐ: 01205664875

- Lưu trữ công văn, lưu trữ hồ sơ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định giáo dục.

- Soạn thảo văn bản, trình ký và chuyển công văn đến các đơn vị,soạn thảo báo cáo tổng kết theo yêu cầu của cấp trên.

- Tham gia công tác khảo thí: in sao đề thi, hỗ trợ các công việc liên quan đến thi cuối học kỳ và tiếng Anh đầu vào và đầu ra, thống kê số liệu.

- Quản lý tài sản đơn vị: Lập kế hoạch mua sắm, đề nghị mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, giao nhận, bảo quản tài sản.