Chức năng, nhiệm vụ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường; triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục và  khảo thí; đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và trường; tham gia, hợp tác các tổ chức trong nước và quốc tế về bảo đảm chất lượng giáo dục; tổ chức, triển khai đào tạo và tập huấn bảo đảm chất lượng giáo dục và  khảo thí; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a. Nhiệm vụ đảm bảo và đánh giá chất lượng:

- Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường để nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu các mục tiêu và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường bao gồm: hệ thống ISO, công tác tự đánh giá, kiểm định chương trình, kiểm định Trường.  

- Chủ trì công tác xây dựng hệ thống văn bản về chính sách đảm bảo chất lượng theo quy chế xây dựng và ban hành văn bản pháp quy nội bộ của Đại học Đà Nẵng, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản chính sách, quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

- Thiết lập và hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức có liên quan trong nước và quốc tế.

- Là bộ phận thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu kết nối với Ban đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng trong quá trình thực hiện các kế hoạch đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng.

b. Nhiệm vụ khảo thí:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi được ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ thi theo chương trình đào tạo đại học, sau đại học, thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ  (gọi chung là công tác thi) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi, sau khi thi của các Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường ĐHBK.

- Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc ra đề thi, đáp án, thang điểm; công tác in sao đề thi, chấm thi.

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Trung tâm đào tạo tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

c. Nhiệm vụ đào tạo và tập huấn:

Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, các đơn vị trong nước và quốc tế thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

d. Tham gia, liên kết các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế:

Phối hợp với Phòng Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết với vào các tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế như: tổ chức AUN (ASEAN University Network), ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường đại học khi được phép của Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng và ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa.

e. Các nhiệm vụ khác

- Biên soạn và in ấn những ấn phẩm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;

- Quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

[Xem Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy định nhiệm vụ, chức năng của các phòng]