Quy định phúc khảo

24/10/2017 16:29

Trích Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-ĐHBK ngày 18/5/2019 của Hiệu trưởng

Điều 15. Phúc khảo, khiếu nại về đánh giá báo cáo thực hành, thí nghiệm, thực tập, thi kết thúc học phần

1. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi điểm thi được công bố, sinh viên, học viên muốn phúc khảo đánh giá báo cáo thực hành, thí nghiệm, thực tập, thi kết thúc học phần (tự luận, tiểu luận, trắc nghiệm) hoặc khiếu nại thì thực hiện như sau:

a) Đối với phúc khảo, sinh viên, học viên lập Đơn đề nghị phúc khảo từ “Hệ thống thông tin sinh viên”, rồi nộp đơn tại bộ phận “Hành chính một cửa phục vụ sinh viên”;

b) Đối với khiếu nại, sinh viên, học viên làm đơn khiếu nại rồi nộp đơn tại bộ phận “Hành chính một cửa phục vụ sinh viên” hoặc tại Phòng Thanh tra - Pháp chế.

2. Kết thúc thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Phòng Công tác sinh viên bàn giao các đơn đề nghị phúc khảo cho Phòng KT&ĐBCLGD để tổ chức chấm phúc khảo.

3. Trưởng phòng KT&ĐBCLGD và Trưởng Bộ môn phối hợp thực hiện xem xét bài thi, kết quả chấm thi lần 1 và cử giảng viên (khác với giảng viên đã chấm lần 1) chấm phúc khảo nếu không thuộc trường hợp cộng điểm nhầm hoặc nhập điểm nhầm. Kết quả giải quyết các đề nghị phúc khảo phải được tổng hợp, có kết luận và chữ ký xác nhận của Trưởng phòng KT&ĐBCLGD và Trưởng Bộ môn. Phòng KT&ĐBCLGD công bố kết quả phúc khảo trên trang tin điện tử của Trường.

4. Đối với mỗi đợt thi, thời hạn từ khi công bố điểm chấm lần thứ nhất đến khi công bố kết quả phúc khảo không được quá 30 ngày.

5. Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan để giải quyết vụ việc khiếu nại theo Luật khiếu nại.

Xem toàn văn Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-ĐHBK ngày 18/7/2019 tại đây

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC