Quy định phúc khảo

Trích Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-ĐHBK ngày 18/5/2019 của Hiệu trưởng

Điều 15. Phúc khảo, khiếu nại về đánh giá báo cáo thực hành, thí nghiệm, thực tập, thi kết thúc học phần

1. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi điểm thi được công bố, sinh viên, học viên muốn phúc khảo đánh giá báo cáo thực hành, thí nghiệm, thực tập, thi kết thúc học phần (tự luận, tiểu luận, trắc nghiệm) hoặc khiếu nại thì thực hiện như sau:

a) Đối với phúc khảo, sinh viên, học viên lập Đơn đề nghị phúc khảo từ “Hệ thống thông tin sinh viên”, rồi nộp đơn tại bộ phận “Hành chính một cửa phục vụ sinh viên”;

b) Đối với khiếu nại, sinh viên, học viên làm đơn khiếu nại rồi nộp đơn tại bộ phận “Hành chính một cửa phục vụ sinh viên” hoặc tại Phòng Thanh tra - Pháp chế.

2. Kết thúc thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Phòng Công tác sinh viên bàn giao các đơn đề nghị phúc khảo cho Phòng KT&ĐBCLGD để tổ chức chấm phúc khảo.

3. Trưởng phòng KT&ĐBCLGD và Trưởng Bộ môn phối hợp thực hiện xem xét bài thi, kết quả chấm thi lần 1 và cử giảng viên (khác với giảng viên đã chấm lần 1) chấm phúc khảo nếu không thuộc trường hợp cộng điểm nhầm hoặc nhập điểm nhầm. Kết quả giải quyết các đề nghị phúc khảo phải được tổng hợp, có kết luận và chữ ký xác nhận của Trưởng phòng KT&ĐBCLGD và Trưởng Bộ môn. Phòng KT&ĐBCLGD công bố kết quả phúc khảo trên trang tin điện tử của Trường.

4. Đối với mỗi đợt thi, thời hạn từ khi công bố điểm chấm lần thứ nhất đến khi công bố kết quả phúc khảo không được quá 30 ngày.

5. Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan để giải quyết vụ việc khiếu nại theo Luật khiếu nại.

Xem toàn văn Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-ĐHBK ngày 18/7/2019 tại đây

Trích Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-ĐHBK ngày 29/5/2015 của Hiệu trưởng

Điều 7. Phúc khảo

Toàn bộ công tác phúc khảo điểm thi cuối kỳ của sinh viên, bao gồm: tiếp nhận đơn của sinh viên đề nghị phúc khảo, tổ chức chấm, duyệt điểm phúc khảo và nhập điểm phúc khảo phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày tính từ ngày cuối cùng của đợt thi.

Phòng Đào tạo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo của sinh viên, thu lệ phí, kiểm tra và phân loại đề nghị thành 2 nhóm (Nhóm I - trường hợp thi chung và có điểm nhập theo phòng thi, Nhóm II - trường hợp điểm do giảng viên nhập hoặc giáo vụ khoa và Phòng Đào tạo nhập), bàn giao cho Phòng KT&ĐBCLGD để tiếp tục xử lý như sau:

1. Bước 1

a. Đối với Nhóm I:  Phòng KT&ĐBCLGD xử lý như sau:

Chuyên viên kiểm tra lại việc cộng điểm bài thi của sinh viên. Phòng KT&ĐBCLGD thông báo cho các giảng viên chấm thi biết để đến kiểm tra lại và ký biên bản, nếu thực sự cộng điểm sai. Nếu điểm cộng đúng, Phòng KT&ĐBCLGD lập Bảng điểm chấm phúc khảo để giao cùng với bài thi cho Bộ môn chấm phúc khảo. Sau khi chấm, Bộ môn nộp bài thi và kết quả cho Phòng KT&ĐBCLGD để nhập điểm phúc khảo.

b. Đối với Nhóm II: Phòng KT&ĐBCLGD phối hợp với Bộ môn xử lý như sau:

- Phòng KT&ĐBCLGD lập Bảng điểm chấm phúc khảo và giao cho Bộ môn;

- Bộ môn phân công giảng viên chấm phúc khảo và đề nghị giảng viên phụ trách lớp bàn giao bài thi cho giảng viên chấm phúc khảo;

- Giảng viên chấm phúc khảo ghi kết quả chấm vào bảng điểm phúc khảo. Trưởng Bộ môn ghi kết luận lý do lệch điểm đối với từng trường hợp phúc khảo, ký duyệt bảng điểm phúc khảo và bàn giao bài thi cùng bảng điểm cho Phòng KT&ĐBCLGD.

- Chuyên viên Phòng KT&ĐBCLGD dùng Công cụ nhập điểm phúc khảo.

2. Bước 2

- Mỗi học kỳ, Phòng KT&ĐBCLGD lập 02 “Bảng tổng hợp xử lý phúc khảo”, trong đó có thông tin: sinh viên, lớp học phần, điểm công bố lần trước, điểm sau khi phúc khảo, ghi chú đối với từng trường hợp nếu có thay đổi điểm (đính chính nhập điểm sai - do giảng viên nhập điểm, đính chính điểm cộng sai - do giảng viên chấm thi cộng, điểm chấm phúc khảo), chữ ký của chuyên viên lập hồ sơ và ký duyệt của lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD;

- Phòng KT&ĐBCLGD giao cho Phòng Đào tạo 01 “Bảng tổng hợp xử lý phúc khảo” cùng với các “Bảng điểm phúc khảo”, trên đó có điểm ghi tay và tên, chữ ký của các giảng viên chấm phúc khảo.

Lớp học phần nào có giảng viên đính chính điểm đã nhập sai, cộng sai, chuyên viên đính chính điểm nhập sai, hoặc có điểm phúc khảo thì cuối đợt xử lý Website sẽ hiển thị cho giảng viên biết.

Xem toàn văn Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-ĐHBK ngày 29/5/2015 tại đây


CÁC THÔNG TIN KHÁC