DHBK

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, ĐNĐN”

09/05/2019 15:00

Nhằm đảm bảo sự trung thực, ngay thẳng, trong sáng và trách nhiệm trong hoạt động học tập và tăng cường công tác kỷ luật thi của sinh viên; Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN ban hành quyết định số 1274/QĐ-ĐHĐK ngày 8 tháng 5 năm 2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, ĐNĐN”, trong đó có những điểm mới sau đây:

+ Đình chỉ học tập 6 tháng: áp dụng đối với thí sinh mang phương tiện kỹ thuật mang tin, truyền - nhận tin (như điện thoại, máy ảnh, đồng hồ thông minh, máy tính có chức năng soạn thảo văn bản,...) vào phòng thi, trừ trường hợp các môn thi có ghi rõ cho phép thí sinh sử dụng tài liệu, phương tiện kỹ thuật trong thời gian thi.

+ Đình chỉ học tập 12 tháng: áp dụng đối với thí sinh đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất; người học sử dụng phương tiện kỹ thuật mang tin, truyền - nhận tin trong thời gian thi, trừ trường hợp các môn thi có ghi rõ cho phép thí sinh sử dụng tài liệu, phương tiện kỹ thuật trong thời gian thi; người học giả mạo các giấy tờ liên quan đến kỳ thi.

+ Buộc thôi học: áp dụng với người học đã bị kỷ luật với hình thức “Đình chỉ học tập 6 tháng” hoặc “Đình chỉ học tập 12 tháng” và sau đó phạm lỗi có mức độ “Đình chỉ học tập 6 tháng” hoặc “Đình chỉ học tập 12 tháng”; sử dụng giấy tờ giả mạo và nhờ thi hộ; tổ chức thi hộ; tổ chức làm giả các giấy tờ liên quan đến kỳ thi.

+ Các hành vi vi phạm khác sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.

Lưu ý: Nhà trường sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại phòng thi và sẽ công khai thông tin các trường hợp người học bị kỷ luật “Đình chỉ học tập 6 tháng”, “Đình chỉ học tập 12 tháng”, “Buộc thôi học” trên trang tin điện tử của Trường.

Chi tiết về Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, ĐNĐN” xem tại đây.