DHBK

Sách và Giáo trình

12/04/2017 14:36

1. PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng:

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

NHÀ XUẤT BẢN

THỜI GIAN

1

Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng

Nhiệt Kỹ thuật

Nhà xuất bản Giáo dục

1999

2

Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng

Bài tập kỹ thuật nhiệt

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

1999

3

Phan Quang Xưng, Hoàng Ngọc Đồng

Kỹ thuật Nhiệt điện

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2002

4

Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân

Lò hơi và Thiết bị đốt

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2008

5

Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân

Tính nhiệt thiết bị lò hơi

NXB Xây dựng.

2014

6

Hoàng Ngọc Đồng, Thái Ngọc Sơn

Kỹ thuật Nhiệt.

NXB Xây dựng

2015

 2. PGS.TS. Trần Văn Vang:

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

NHÀ XUẤT BẢN

THỜI GIAN

1

Trần Văn Vang

Bài tập Kỹ thuật Nhiệt

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2011

2

Trần Văn Vang

Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2012

 

 3. PGS.TS. Võ Chí Chính:

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH

NHÀ XUẤT BẢN

THỜI GIAN

1

Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2003

2

Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận

Hệ thống máy và thiết bị lạnh

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2004

3

Võ Chí Chính

Giáo trình điều hòa không khí và thông gió

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2005

4

Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh

Kỹ thuật nhiệt

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

5

Võ Chí Chính

Điều hòa không khí ứng dụng

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2011

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC