DHBK

Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh

12/04/2017 10:02

Tên cán bộ viên chức

Chức vụ

Lí lịch khoa học cá nhân

Môn học giảng dạy

GV.TS. Nguyễn Thành Văn

Trưởng bộ môn

http://scv.udn.vn/ntvan

- Kỹ thuật Lạnh, Điều hòa KK, Kỹ thuật Sấy, Đồ án lạnh, Đồ án ĐHKK, Đồ án Sấy, Chuyên đề sấy, Chuyên đề lạnh, Chuyên đề ống nhiệt, Lò công nghiệp.

PGS.TS. Trần Văn Vang

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/tvvang

PGS.TS. Võ Chí Chính

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/vcchinh


CÁC THÔNG TIN KHÁC