DHBK

Nghiên cứu khoa học

12/04/2017 11:18

Khoa CN Nhiệt - Điện Lạnh là một điển hình của trường Đại học Bách khoa và Đại học Đà Nẵng về lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Khoa có đội ngũ khoa học gồm 3 phó giáo sư, 8 tiến sĩ và 5 thạc sĩ. Với lực lượng hiện nay Khoa có thể đáp ứng các nhiệm vụ khoa học thực tiễn đề ra.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa bao gồm nghiên cứu lý thuyết cơ bản, nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng phục vụ sản xuất. Với đội ngũ giáo sư đầu ngành và chuyên gia có trình độ cao, Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu quan trọng; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước chủ trì nhiều chương trình nghiên cứu có quy mô quốc gia. Những hoạt động nghiên cứu này đã góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước.

Với hơn 61 đề tài nghiên cứu cấp Bộ Khoa đã có nhiều đóng góp chung cho công tác nghiên cứu khoa học chung của Đại học Đà Nẵng, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã được nhiều cơ sở áp dụng vào thực tế sản xuất, không ít đề tài xuất phát từ thực tế sản xuất của các cơ sở. Một số đề tài được tham gia giải VIFOTEC và đạt được 2 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải khuyến khích.