DHBK

Bộ môn Thiết bị năng lượng

12/04/2017 09:55

Tên cán bộ viên chức

Chức vụ

Lí lịch khoa học cá nhân

Môn học giảng dạy

GVC.TS. Phạm Duy Vũ

Trưởng bộ môn

http://scv.udn.vn/pduyvu

Lò hơi, Tuốcbin nhà máy nhiệt điện, Lý thuyết cháy, Đồ án Lò Hơi, An toàn lao động, Năng lượng tái tạo, Đồ án tuốc bin nhà máy nhiệt điện, Nhà máy nhiệt điện nguyên tử, Xử lý nước cho lò hơi

PGS.TS. Trần Thanh Sơn  Giảng dạy http://scv.udn.vn/ttson

GV.TS. Nguyễn Quốc Huy

 Giảng dạy

http://scv.udn.vn/nqhuy

ThS. Nguyễn Đức Minh

Giảng viên thực hành

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC