DHBK

Bộ môn Thiết bị năng lượng

12/04/2017 09:55

Tên cán bộ viên chức

Chức vụ

Lí lịch khoa học cá nhân

Môn học giảng dạy

PGS.TS. Trần Thanh Sơn

Trưởng bộ môn

http://scv.udn.vn/ttson

- Lò hơi, Tuốcbin nhà máy nhiệt điện, Lý thuyết cháy, Đồ án Lò Hơi, An toàn lao động, Năng lượng tái tạo, Đồ án tuốc bin nhà máy nhiệt điện, Nhà máy nhiệt điện nguyên tử, Xử lý nước cho lò hơi

PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/hndong

GVC.TS. Phạm Duy Vũ

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/pduyvu

GV.ThS. Nguyễn Quốc Huy

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/nqhuy

GV.ThS. Ngô Phi Mạnh

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/ngophimanh

KS. Nguyễn Đức Minh

Cán bộ PTN

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC