DHBK

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Nhiệt

12/04/2017 09:40

Tên cán bộ viên chức

Chức vụ

Lí lịch khoa học cá nhân

Môn học giảng dạy

GVC.TS. Thái Ngọc Sơn

Trưởng bộ môn

http://scv.udn.vn/tnson

- Truyền nhiệt, Nhiệt Động học, Thiết bị trao đổi nhiệt, Tự động hóa Nhiệt, Đo lường nhiệt, Kỹ thuật Nhiệt, Mạng nhiệt, PP tính truyền nhiệt, Năng lượng mặt trời,

GVC.TS. Huỳnh Ngọc Hùng

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/hnhung

GV. ThS. Bùi Thị Hương Lan

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/bthlan

GVC. ThS. Mã Phước Hoàng 

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/hoangpm

GV. ThS. Lê Thị Châu Duyên

Giảng dạy

http://scv.udn.vn/ltcduyen

KS. Trần Thị Mỹ Linh

Cán bộ PTN

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC