DHBK

Thống kê việc làm

14/04/2017 14:49

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SVTN NĂM 2015 SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

SL đánh giá Số lượng trả lời Có việc làm Tự tạo việc làm Công việc đúng ngành đào tạo  Mức thu nhập/tháng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ <5 triệu Từ 5-8 triệu >8triệu

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

 99

  69

  69%

  58

  84%

  0

  0%

  58

  100%

  11

  19%

  34

  59%

  13

  22%


CÁC THÔNG TIN KHÁC