DHBK

Phân công công việc

12/04/2017 10:19

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tất cả các cán bộ công chức trong khoa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nhiệm vụ theo chức trách của mình.

2. BCN khoa chịu trách nhiệm tổ chức điều hành để các tổ chuyên môn và toàn thể CBCC tham gia một cách tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

3. BCN khoa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách.

4. Các tổ trưởng tổ chuyên môn chủ động thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước BCN khoa về các hoạt động của tổ chuyên môn mình.

5. Mọi đề xuất, thắc mắc sẽ phản ánh với các đồng chí phụ trách liên quan hoặc với BCN khoa để xem xét gải quyết.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

II.1. Trưởng Khoa

1. Phụ trách chung

2. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức CB, công tác đào tạo, công tác thi đua khen thưởng, công tác hợp tác đối ngoại.

3. Trực tiếp theo dõi công tác đào tạo

4. Theo dõi công tác thu chi của khoa thông qua kế toán và thủ quỹ.

5. Chấp hành sự chỉ đạo của Chi bộ, phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thực hiện các nhiệm vụ của Khoa.

II.2.  Phó Trưởng Khoa

1. Phụ trách công tác NCKH

2. Phụ trách công tác cơ sở vật chất, vật tư thiết bị, LĐSX..

3. Phụ trách công tác sinh viên.

4. Phụ trách công tác thực tập thí nghiệm.

5. Giúp Trưởng Khoa điều hành công việc chung của khoa khi được Trưởng Khoa uỷ quyền.

II.3.  Trưởng Bộ môn

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

2. Xây dựng, hoàn thiện và đưa lên mạng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao.

3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngủ cán bộ giảng dạy, CBTN của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.

7. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

8. Quản lý và chỉ đạo CBVC của bộ môn hoàn thành các nhiệm vụ chung toàn Khoa.

II.4. Trợ lý Giáo vụ Khoa

1. Xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khoá học. Lên kế hoạch học tập từng năm theo khung chương trình đã duyệt.

2. Lập kế hoạch thi; thông báo kịp thời cho GV phụ trách môn học.

3. Làm các công văn liên quan đến mời thỉnh giảng, học tập, thực tập và NCKH của SV

4. Tổng hợp điểm, theo dõi đối chiếu điểm với phòng ĐT, xét học bổng, xét lên lớp theo kế hoạch của Trường đồng thời thông báo kịp thời cho BCN khoa các SV có điểm học tập yếu, kém để BCN khoa và GVCN có biện pháp xử lý .

5. Cùng với Phó Trưởng Khoa trong công tác GVCN và quản lý SV.

6. Cùng với kế toán tổng hợp, tính toán thanh toán tiền giờ giảng.

II.5. Thư ký Khoa

1. Có nhiệm vụ trực văn phòng khoa theo quy định chung của Trường, tiếp SV và liên hệ với người có chức trách để giải quyết các vấn đề liên quan đến SV; tiếp đón khách đến giao dịch tại khoa.

2. Soạn thảo và gửi các công văn đi của BCN khoa và triển khai thực hiện công văn đến của khoa dưới sự hướng dẫn của BCN khoa.

3. Hoàn thành các công tác liên quan đến thư ký khoa như: trình ký, gửi, nhận các lọai công văn giấy tờ, theo dõi kế hoạch công tác của trường và có trách nhiệm thông báo, chuyển giao kịp thời cho các CB và SV có liên quan.

4. Chuẩn bị công tác kiểm định chất lượng văn phòng khoa theo ISO.

5. Liên hệ với tài vụ trường thanh toán các khoản chi phí của khoa, nhận và phát tiền lương, tiền liên quan đến chế độ chính sách của CB trong khoa.

6. Quản lý, thu dọn văn phòng khoa, bảo quản các tài sản liên quan đến văn phòng khoa.

II.6. Kế toán Khoa

1. Theo dõi và ghi chép đầy dủ các khoản thu, chi quỹ khoa.

2. Hàng tháng tập hợp và báo cáo công khai tài chính trong cuộc họp khoa (theo chỉ đạo của BCN khoa).

II.7. Thủ quỹ Khoa

1. Nhận và chi tiền của khoa theo chỉ đạo của người có thẩm quyền.

2. Đối chiếu với kế toán các khoản thu, chi quỹ khoa.

3. Hàng tháng phải tổng hợp và báo cáo cho BCN khoa.

II.8. Cán bộ giảng dạy

1. Thực hiện nghiêm túc các qui định của các cấp đối với công chức viên chức.

2. Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo các quy chế và quy định hiện hành.

3. Chịu trách nhiệm về kế hoạch và nội dung học phần mình được phân công giảng dạy.

II.9. Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm

1. Phải có lịch trực, kế hoạch công tác theo qui định của nhà trường.

2. Quản lý, bảo quản các thiết bị , vật tư phòng thí nghiệm mà mình đảm nhận.

3. Phối hợp với các CB giảng dạy để hướng dẫn sinh viên thực tập, thí nghiệm theo các nội dung thực tập, thí nghiệm của từng môn học và của từng đợt thực tập.

4. Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm.

5. Tham gia lập các dự án nâng cấp, trang bị mới thiết bị thí nghiệm.

III. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

III.1. Sinh hoạt Khoa và Bộ môn

1. Hội ý công tác tuần: 8h00 sáng thứ 2 hàng tuần gồm: BCN khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn khoa, Bí thư liên chi đoàn khoa, Trưởng bộ môn, Trợ lý giáo vụ, thư ký khoa) và một số CCVC có liên quan.

2. Họp Khoa: mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu hoặc tuần thứ 2 của tháng. Thời gian cụ thể do BCN khoa thông báo.

3. Sinh hoạt Bộ môn:  ít nhất mỗi tuần một lần (có ghi chép vào sổ biên bản của Bộ môn). Thời gian cụ thể do trưởng bộ môn quy định.

4. BCN khoa phân công lịch trực khoa để giải quyết kịp thời các công việc của khoa.

III.2. Sinh hoạt học thuật, chuyên môn

1. Hội đồng khoa học khoa sinh hoạt ít nhất là 1 lần/ 1 học kỳ. Thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng KH khoa thông báo.

2. Các tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất mỗi tuần một lần (có ghi chép vào sổ biên bản của Bộ môn). Thời gian cụ thể do tổ trưởng quy định.

3. Tổ chức dự giờ và giảng thử cho các CB Giảng dạy tập sự

II.3. Đối với các cán bộ mới về nhận công tác tại khoa

1. Các cán bộ mới về khoa đều phải qua một thời gian thử việc theo quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ cụ thể do BCN khoa và Trưởng Bộ môn trực tiếp quản lý qui định. Trong thời gian tập sự cần phải lưu ý một số điểm sau:

- Phải thường xuyên có mặt tại nơi làm việc.

- Không ngừng tự học để tự nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

- Báo cáo khối lượng công việc trước Bộ môn và BCN Khoa mỗi tháng 1 lần.

- Giảng thử (với CBGD), hướng dẫn thí nghiệm (với CB thí nghiệm) trước khoa ít nhất 2 lần trước khi được công nhận hết tập sự.

3. BCN khoa và các Trưởng Bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ và tạo thuận lợi cho cán bộ mới về khoa có những điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ của  mình, sớm hoà nhập với tập thể, trở thành những CB giảng dạy, CB phục vụ giảng dạy vững về chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật.