DHBK

Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt (Tiến sỹ)

12/04/2017 10:56

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp chương trình Nghiên cứu sinh, người học phải là một chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt với những kiến thức và khả năng nghiên cứu chuyên sâu, các kỹ năng phân tích và tổng hợp, kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao hiệu quả công việc trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ nhiệt; có thể đảm nhiệm các công việc với mức độ chuyên môn cao trong ngành “Kỹ thuật nhiệt” như giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu; tư vấn, quản lý, lãnh đạo … tại các doanh nghiệp, các công ty thiết kế, thi công, vận hành các thiết bị liên quan đến ngành nhiệt.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, NGUỒN TUYỂN CHỌN

Đối tượng đào tạo: Các Thạc sĩ đúng chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt” hoặc các chuyên ngành phù hợp hay gần với chuyên ngành này; các Kỹ sư, Cử nhân đã tốt nghiệp chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt”.

Nguồn tuyển chọn: giảng viên các trường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành nhiệt, cán bộ kỹ thuật và quản lý của các doanh nghiệp trong các ngành có liên quan đến kỹ thuật nhiệt.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ TRÚNG TUYỂN

III.1. Điều kiện dự tuyển

1. Điều kiện về văn bằng và các công trình đã công bố

Người dự tuyển NCS phải thoả mãn một trong 3 yêu cầu a, b, c về văn bằng và các công trình đã công bố dưới đây:

a. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng “Kỹ thuật nhiệt” hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt”.

b. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt”; có ít nhất 1 bài báo khoa học về chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt” đã được công bố hoặc đã được chấp nhận sẽ công bố tại một trong các tạp chí khoa học có uy tín hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học có phản biện.

c. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành “Kỹ thuật nhiệt” loại khá hoặc giỏi; có ít nhất 1 bài báo khoa học về chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt” đã được công bố hoặc đã được chấp nhận sẽ công bố tại một trong các tạp chí khoa học có uy tín hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học có phản biện.

2. Điều kiện về bài luận dự định nghiên cứu

Người dự tuyển NCS phải có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn...

3. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Không có yêu cầu về kinh nghiệm công tác trước khi dự tuyển.

4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ

Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ.

5. Điều kiện về thư giới thiệu và các điều kiện khác

- Phải có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo thành viên nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

- Có cam kết bảo đảm 100% thời gian làm việc tại cơ sở đào tạo. (Trong trường hợp không đảm bảo được 100% thời gian làm việc, phải có cam kết ít nhất là 12 tháng làm việc tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu)

III.2. Trúng tuyển

Để được công nhận là NCS thuộc chuyên ngành “Kỹ thuật nhiệt”, người dự tuyển phải vượt qua kỳ tổ chức xét tuyển do ĐHĐN tổ chức. Các quy định về xét tuyển, trúng tuyển theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ và của ĐHĐN.