DHBK

Thông báo triển khai đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2021

21/10/2021 21:01

Phòng KHCN&HTQT thông báo về việc triển khai đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2021.

Danh mục đề tài KHCN cấp ĐHĐN được đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2021.

Slide báo cáo thuyết minh và các biểu mẫu vui lòng tải tại đây

Trân trọng.

Phòng KHCN&HTQT