DHBK

Danh mục bài báo

12/02/2019 07:55

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN TẠP CHÍ/ HỘI THẢO /ĐỀ TÀI/ TÊN SÁCH....

PHÂN LOẠI

NĂM

TÊN TẤT CẢ CÁC TÁC GIẢ

CHỈ SỐ (ISSN, ISBN)

1

Nguyễn Chí
Công

Lý lịch khoa học

Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhất cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng, áp dụng cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình

Tạp chí TN

2017

Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng

Khai thác dữ liệu vệ tinh Jacson-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Tạp chí TN

2017

Phạm Thành Hưng và Nguyễn Chí Công

Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng

2


Ngọc Dương

Lý lịch khoa học

Deterministic hydrological modelling for flood risk assessment.

Sách Tham khảo

2016

Võ Ngọc Dương

Nơi XB: EDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPEENES. ISBN : 978-3-8416-6038-6

Methodology For Flood Risk Map Development. Application To Vu Gia Thu Bon Catchment, Vietnam

Kỷ Yếu QT

2017

Ngoc Duong Vo & Philippe Gourbesville

Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print)

Using The Telemac 3d Model For Estimating The Impact Of Bridge Construction To River Hydrodynamic Regime

Kỷ Yếu QT

2017

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print)

Flow Near Groynes: Experimental Or Computational Approaches

Kỷ Yếu QT

2017

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print)

Flow Near Groynes: Experimental or Computational Approaches

Kỷ Yếu QT

2018

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1191-1206.

Assessing Impact of Construction Work on River Morphology with TELEMAC-3D

Kỷ Yếu QT

2018

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1217-1231

Comparing Model Effectiveness on Simulating Catchment Hydrological Regime

Kỷ Yếu QT

2018

Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Chi Hieu Le, Tien Dat Doan, Van Hoa Le, Philippe Gourbesville

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 401-414

Groundwater estimation using distributed hydrologic model. A case study at Cu De river catchment, Viet Nam

Kỷ Yếu QT

2018

Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville

Vietnam International Water Week 2018. Pages: 94-101

Flood Risk Assessment: A View of Climate Change Impact at Vu Gia Thu Bon Catchment, Vietnam.

Kỷ Yếu QT

2018

 

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 727-737

Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological Model Of Kon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam

Kỷ Yếu QT

2018

Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville

Vietnam international water week, "Inovative water solutions for Vietnam and region, pages 2-12

The role of hydropower plant reservoir system in flood control. A new approach towards the Vu Gia Thu Bon river catchment, Vietnam

Scopus

 

Ngoc Duong Vo, Thanh Hao Nguyen, Philippe Gourbesville.

The International Journal on Hydropower and Dams, Volume 24, ISS 1352-2523 Issue 2, 2018 page 37-39

Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 - 5

Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED)

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Kỷ Yếu TN

2017

Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

The role of hydropower plant reservoir system in flood control. A new approach towards the Vu Gia Thu Bon river catchment, Vietnam

Kỷ Yếu QT

 

Ngoc Duong Vo, Thanh Hao Nguyen, Philippe Gourbesville.

Proceedings of Seventh International Conference and Exhibition on
Water Resources and Renewable Energy Development in Asia, 13-15 March 2018

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Nhóm tác giả và Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

3

Nguyễn Thế Hùng

Lý lịch khoa học

Cause Analysis of Erosion-Induced Resort Washout on Cua Dai Beach, Vietnam

SCIE

2017

Nguyen The Hung, Bui Trong Vinh, Soo Yong Nam, and Jung Lyul Lee

Journal of Coastal Research, Số: 2017 Special Issue, No. 79, Coconut Creek (Florida), ISSN 0749-0208; 214-218

Evaluating the saltwater intrusion to aquifer upper -middle pleistocene (qp2-3) in coastal area of tra vinh province due to groundwater exploitation

Scopus

2017

Huynh Van Hiep, Nguyen The Hung, Pham Van Long

The International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2017

A dual approach to modeling solute transport

Scopus

2017

Nguyen The Hung,

The International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2017

Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor - Galerkin giải bài toán dòng chảy một chiều có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn

Tạp chí TN

2018

Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 59, 78-82

Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor - Galerkin giải bài toán dòng chảy hở một chiều không ổn định có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn

Kỷ Yếu TN

2017

Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10

Applying Taylor–Galerkin finite element method for calculating the one-dimensional flows with bed suction

Kỷ Yếu QT

2017

Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng

Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2017, 978-604-82-2197-3, 173-183

Application of remote sensing, drones and GIS to assess changing topography of Cua Dai, Quangnam

Kỷ Yếu QT

2017

Nguyễn Quang Bình, Mai Xuân Cảnh, Nguyễn Thế Hùng, Kazuo KONAGAI

Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2017, 978-604-82-2197-3, 185-191

Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

So sánh sơ đồ số trong tính toán dòng chảy qua hệ thống kè mỏ hàn

Kỷ Yếu TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 10

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Thanh Hải

Lý lịch khoa học

Compaction of granular materials composed of deformable particles, EPJ Web of Conferences 140, 05013 (2017), DOI: 10.1051/epjconf/201714005013, ISSN 2100-014X

Scopus

2017

Nguyễn Thanh Hải và nhóm tác giả

EPJ Web of Conferences 140, 05013 (2017), DOI: 10.1051/epjconf/201714005013, ISSN 2100-014X

Modeling soft granular materials,Granular Matter (2017) 19:8, DOI 10.1007/s10035-016-0689-y, ISSN 1434-5021

SCIE

2017

Nguyễn Thanh Hải và nhóm tác giả

Granular Matter (2017) 19:8, DOI 10.1007/s10035-016-0689-y, ISSN 1434-5021

MPM with frictional contact for application to soft particulate materials,Procedia Engineering 175 (2017) 141 – 147, ISSN 1877-7058

Scopus

2017

Nguyễn Thanh Hải và nhóm tác giả

Procedia Engineering 175 (2017) 141 – 147, ISSN 1877-7058

5

Đoàn Thụy Kim Phương

Lý lịch khoa học

Phosphorus retention and internal loading in the Bay of Quinte, Lake Ontario, using diagenetic modelling./ Science of the Total Environment 636 (2018) 39-51

SCI

2018

Doan, P.T.K., Markovic, S., Cadena, S., Watson, S.B., Guo, J., McClure, C., Mugalingam, S., Morley, A., Zhang, W., Arhonditsis, G., and Dittrich, M.

 

6

Nguyễn Trường Huy

Lý lịch khoa học

A systematic approach to selecting the best probability models for annual maxim

SCI

2018

Nguyen, T.-H, Outayek, S., Lim, S., Nguyen, V.-T.-V.

Journal of Hydrology (2017), 49-58

Assessment of climate change impacts on extreme rainfall intensity-duration-frequency (IDF) relations using downscaled CMIP5 climate projections

Kỷ Yếu QT

2018

Nguyen, T.-H, Nguyen, V.-T.-V., Nguyen, H.-L.

World Environmental & Water Resources Congres EWRI (2018)

A novel scale-invariance generalized extreme value model based on probability weighted moments (GEV/PWM) for estimating extreme design rainfalls in the context of climate change

Kỷ Yếu QT

2018

Nguyen, T.-H, Nguyen, V.-T.-V.

World Environmental & Water Resources Congres EWRI (2018)

Scale-invariance generalized logistic (GLO) model for estimating extreme design rainfalls in the context of climate change

Kỷ Yếu QT

2018

Nguyen, T.-H, Nguyen, V.-T.-V.

13th International HydroInformatics conference HIC2018

A spatio-temporal statistical downscaling approach to deriving extreme rainfall IDF relations at ungauged sites in the context of climate change

Kỷ Yếu QT

2018

Nguyen, T.-H, Nguyen, V.-T.-V., Nguyen, H.-L.

13th International HydroInformatics conference HIC2018

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

7

Lê Văn Thảo

Lý lịch khoa học

Effects of hydraulic loading History on Suffusion Susceptibility of cohesionless Soils

SCI

2017

Rochim A., Marot D., Luc Sibille., Le V.T

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

Suffusion susceptibility investigation by energy based mehtod and statistical analysis

SCI

2018

Le V.T., Marot D., Rochim A., Benhdamane F., Nguyen H.H

Canadien Geotechnical Journal- doi/abs/10.1139/cgj-2017-0024

Investigation of spatial scale effects on suffusion susceptibility

SCI

2018

Zhong C., Le V.T., Bendahmane F., Marot D., Zhenyu Yin

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

Investigation of local processes and spatial scale effects on suffusion susceptibility

Scopus

2018

Zhong C., Le V.T., Bendahmane F., Marot D., Zhenyu Yin

Proceeding of GeoShanghai 2018 International conference: Geoenvironment and Geohazard

Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt

Tạp chí TN

2018

Le V.T., Vu. H.C

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

8

Nguyễn Công Luyến

Lý lịch khoa học

Investigation of corrosion-induced crack propagation of RC members modeling by corrosion expansion pressure around beam element

Kỷ Yếu QT

2017

Cong Luyen Nguyen, Hikaru Nakamura, Taito Miura, Yoshihito Yamamoto

Proceedings of the Japan Concrete Institute, No. 39, Pages: 961-966

9

Vũ Huy Công

Lý lịch khoa học

Study on drag coefficient of random array of cylinders

Kỷ Yếu TN

2017

Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hai hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure

Kỷ Yếu TN

2017

Vũ Huy Công,

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh một hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure

Tạp chí TN

2017

Vũ Huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

Nghiên cứu đặc điểm của dòng chảy xung quanh hình trụ tròn

Tạp chí TN

2017

Vũ Huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological
Model Of Kon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam

Kỷ Yếu QT

2018

Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville

Vietnam international water week, "Inovative water solutions for Vietnam and region, pages 2-12

Nghiên cứu cơ chế di chuyển của dòng chảy phía sau hình trụ tròn

Tạp chí TN

2018

Vũ huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt

Tạp chí TN

2018

Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công

Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường

10

Đỗ Thị Kim Anh

Lý lịch khoa học

Beach Evolution Adjacent to a Seasonal Varying Tidal Inlet in Central Vietnam

SCIE

2018

Do, T.K.A; de Vries, S and Stive, M.J.F

Jounal of Coastal Research, 34(1), 6-25.

11

Phạm Thành Hưng

Lý lịch khoa học

Assimilating stream flow, evapotranspiration and soil moisture data in AWRA-L model with particle filter

Kỷ Yếu QT

2017

Pham, T. H., Do, N. C., Renzullo, J. L.

The 22nd International Congress on Modelling and Simulation. 2017, 1043-1040

Modelling daily water levels derived from multiple satellite datasets in sparsely gauged catchments

Kỷ Yếu QT

2017

Pham, T. H., Marshall L., Johnson, F., Sharma, A.

The 22nd International Congress on Modelling and Simulation. 2017, L12-713

Using Multiple Satellite-derived Water Levels to Inform Hydrodynamic Model in Sparsely Gauged Areas

Kỷ Yếu QT

2017

Pham, T. H., Marshall L., Johnson, F., Sharma, A.

AGU Fall Meeting. 2017, H13I-1511

A method for combining SRTM DEM and ASTER GDEM2 to improve topography estimation in regions without reference data

SCI

2018

Pham, T. H., Marshall L., Johnson, F., Sharma, A.

Remote Sensing of Environment. 210, 229-241

Deriving daily water levels from satellite altimetry and land surface temperature for sparsely gauged catchments: A case study for the Mekong River

SCI

2018

Pham, T. H., Marshall L., Johnson, F., Sharma, A.

Remote Sensing of Environment. 212, 31-46

Quan trặc mực nước hồ chứa Phú Ninh bằng vệ tinh đo cao Jason-2

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Nguyễn Đức Phước, Lưu Duy Vũ và Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Kỷ Yếu TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy và Nguyễn Lê Hoàng Dung

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí TN

2017

Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng

12

Nguyễn Văn Hướng

Lý lịch khoa học

Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng alite cao

Tạp chí TN

2017

Huỳnh Phương Nam. Nguyễn Văn Hướng

Tạp Chí Xây dựng, 09-2017, trang: 202-205

Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn

Tạp chí TN

2017

Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam

Tạp Chí Xây dựng, Số 10/2017, trang: 36-39

Chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông rất non tuổi

Tạp chí TN

2017

Nguyễn Văn Hướng

Tạp chí khoa học thủy lợi môi trường, số 58(9/2017), trang: 64-69

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi

Đề tài Trường

2017

Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị lộc, Phạm lý Triều, Nguyễn Văn Chín

Đề tài cấp Trường, Mã số: T2017-02-89

Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín

Tạp Chí Xây dựng, Số 05/2018, trang: 75-79

13

Nguyễn Quang Bình

Lý lịch khoa học

Flow Near Groynes: Experimental or Computational Approaches

Kỷ Yếu QT

2018

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1191-1206.

Assessing Impact of Construction Work on River Morphology with TELEMAC-3D

Kỷ Yếu QT

2018

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1217-1231

Comparing Model Effectiveness on Simulating Catchment Hydrological Regime

Kỷ Yếu QT

2018

Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Chi Hieu Le, Tien Dat Doan, Van Hoa Le, Philippe Gourbesville

Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 401-414

Using The TELEMAC 3D Model For Estimating The Impact Of Bridge Construction To River Hydrodynamic Regime

Kỷ Yếu QT

2017

Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville

Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print)

Flow Near Groynes: Experimental Or Computational Approaches

Kỷ Yếu QT

2017

Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville

Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print)

Groundwater estimation using distributed hydrologic model. A case study at Cu De river catchment, Viet Nam

Kỷ Yếu QT

2018

Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville

Vietnam International Water Week 2018. Pages: 94-101

Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological Model Of Kon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam

Kỷ Yếu QT

2018

Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville

Vietnam International Water Week 2018. Pages: 3-10

Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Quang Bình

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859 - 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 - 66

Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng

Tạp chí TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 - 5

Application of remote sensing, drones and GIS to assess changing topography of Cua Dai, Quangnam

Kỷ Yếu QT

2017

Nguyễn Quang Bình, Mai Xuân Cảnh, Nguyễn Thế Hùng, Kazuo KONAGAI

Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2017, 978-604-82-2197-3, 185-191

Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè

Kỷ Yếu TN

2017

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED)

Kỷ Yếu TN

2017

Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Kỷ Yếu TN

2017

Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

So sánh sơ đồ số trong tính toán dòng chảy qua hệ thống kè mỏ hàn

Kỷ Yếu TN

2018

Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 10

14

Đoàn Viết Long

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Kỷ yếu TN

2018

Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng

Kỷ yếu TN

2018

Lê Hùng, Đoàn Viết Long, Nguyễn Đức Huy

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu lựa chọn mô hình thủy lực phù hợp cho bài toán mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình

Đề tài Trường

2017

Đoàn Viết Long

Đề tài NCKH và CN cấp cơ sở trường Đại học Bách khoa

15

Tô Thúy Nga

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai đến chế độ dòng chảy năm tại trạm Thành MỸ

Kỷ Yếu TN

2018

Tô Thúy Nga

Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 20

Đánh giá sự thay đổi dòng chảy năm tại Thành Mỹ khi xét đến sự ảnh hưởng của vận hành thủy điện Đakmi4

Kỷ Yếu TN

2018

Tô Thúy Nga

Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 20

16

Ngô Văn Dũng

Lý lịch khoa học

Models and methods of calculating the optimal development and
optimal operation of Vietnam's power system

SCI

2018

LUONG Ngoc Giap, VU Huu Hai, NGO Van Dung, NGUYEN Binh Khanh, TRAN The Vinh, LE Tat Tu

IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN); ISSN (e): 2250-3021, ISSN (p): 2278-8719
Vol. 08, Issue 6 (June. 2018), ||V (II) || PP 01-07

Bài toán tối ưu công tác vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện miền Nam Việt Nam, có xét đến tổn thất đường dây truyền tải.

Tạp chí TN

2017

Ngô Văn Dũng, Ngô Tuấn Kiệt, Vũ Hữu Hải (2017).

Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN- Tạp chí số 9(118).2017- Quyển 1 trang 29; ISSN 1859-1531

Nghiên cứu vai trò của nhiệt điện than trong hệ thống điện Việt Nam

Tạp chí TN

2017

Ngô Văn Dũng, Lê Tất Tú, Vũ Hữu Hải (2017

Tạp chí năng lượng nhiệt số: 137-9/2017 * 25-29, ISSN 0868 -3336

17

Lê Hùng

Lý lịch khoa học

Nghiên Cứu Tính Toán Dòng Chảy Đến Hệ Thống Lưu Vực Sông Ba

Kỷ Yếu TN

2018

Cao Đình Huy, Lê Hùng, Hà Văn Khối

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Đánh Giá Sự Thay Đổi Dòng Chảy Trên Lưu Vực Sông Ba Khi Xét Đến Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu

Kỷ Yếu TN

2018

Nguyễn Thị Hằng Ni, Cao Đình Huy, Lê Hùng, Nguyễn Thị Hồng Sen, Trà Minh Quang

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng

Kỷ Yếu TN

2018

Lê Hùng, Đoàn Viết Long, Nguyễn Đức Huy

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước hệ thống sông Ba khi các hồ chứa vận hành

Kỷ Yếu TN

2018

Trà Minh Quang, Nguyễn Thị Hồng Sen, Cao Đình Huy, Lê Hùng, Nguyễn Thị Hằng Ni

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD
và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp

 

2017

Chủ nhiệm đề tài: Lê Hùng

 

18

Nguyễn Thanh Hảo

Lý lịch khoa học

The role of hydropower plant reservoir system in flood control. A new approach towards the Vu Gia Thu Bon river catchment, Vietnam

Scopus

2018

Ngoc Duong Vo, Thanh Hao Nguyen, Philippe Gourbesville.

The International Journal on Hydropower and Dams, Volume 24, ISS 1352-2523 Issue 2, 2018 page 37-39

The role of hydropower plant reservoir system in flood control. A new approach towards the Vu Gia Thu Bon river catchment, Vietnam

Kỷ Yếu QT

2018

Ngoc Duong Vo, Thanh Hao Nguyen, Philippe Gourbesville.

Proceedings of Seventh International Conference and Exhibition on
Water Resources and Renewable Energy Development in Asia, 13-15 March 2018

19

Phạm Lý Triều

Lý lịch khoa học

Study on drag coefficient of random array of cylinders

Kỷ yếu TN

2018

Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20