DHBK

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

NĂM HỌC 2019-2020

STT

Họ và tên

Lớp chủ nhiệm

Số điện thoại

E-mail

1

Võ Ngọc Dương

15X2, 15THXD

0905.700.100

vnduong@dut.udn.vn

2

Đoàn Viết Long

16X2, 16THXD

0983.444.122

dvlong@dut.udn.vn

3

Lê Văn Thảo

17X2

0987.659.437

lvthao@dut.udn.vn

4

Võ Nguyễn Đức Phước

18X2, 17THXD

0931.047.729

vnducphuoc@dut.udn.vn

5

Vũ Huy Công

18THXD

0914.248.168

vhcong@dut.udn.vn

6

Nguyễn Thanh Hải

19THXD

0905.800.555

nthai@dut.udn.vn