DHBK

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

12/02/2019 05:10

NĂM HỌC 2023 - 2024

STT Lớp Giảng viên chủ nhiệm Số điện thoại E-mail
1 19THXD NguyễnThanh Hải 0905.800.555 nthai@dut.udn.vn
2 20X2 Nguyễn Thanh Hảo 0935.857.677 nthao@dut.udn.vn
3 20THXD1 LêVăn Thảo 0987.659.437 lvthao@dut.udn.vn
4 20THXD2 Lê Văn Thảo 0987.659.437 lvthao@dut.udn.vn
5 20X2LT NguyễnThanh Hảo 0935.857.677 nthao@dut.udn.vn
6 21X2LTTC Đoàn Viết Long 0905.939.357 dvlong@dut.udn.vn
7 21X2 TôThúy Nga 0905.586.568 ttnga@dut.udn.vn
8 21THXD1 Ngô Thanh Vũ 0346.657.968 nthvu@dut.udn.vn
9 21THXD2 NgôThanh Vũ 0346.657.968 nthvu@dut.udn.vn
10 22X2 Đoàn Thụy Kim Phương 0935.288.642 dtkphuong@dut.udn.vn
11 22THXD PhạmLý Triều 0905.765.001 pltrieu@dut.udn.vn
12 22ĐTTM Đoàn Viết Long 0905.939.357 dvlong@dut.udn.vn
13 23X2 Vũ Huy Công 0914.248.168 vhcong@dut.udn.vn
14 23THXD NguyễnThanh Hải 0905.800.555 nthai@dut.udn.vn
15 23ĐTTM Nguyễn Công Luyến 0935.072.227 ncluyen@dut.udn.vn