DHBK

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

12/02/2019 05:10

NĂM HỌC 2021-2022

STT

Lớp

Họ và tên GVCN

Số điện thoại

E-mail

1

17X2

Lê Văn Thảo

0987.659.437

lvthao@dut.udn.vn

2

17THXD

Võ Nguyễn Đức Phước

0913.047.729

vnducphuoc@dut.udn.vn

3

18X2

Võ Nguyễn Đức Phước

0913.047.729

vnducphuoc@dut.udn.vn

4

18THXD

Vũ Huy Công

0914.248.168

vhcong@dut.udn.vn

5

19THXD

Nguyễn Thanh Hải

0905.800.555

nthai@dut.udn.vn

6

20X2

Nguyễn Thanh Hảo

0935.857.677

nthao@dut.udn.vn

7

20THXD1

Lê Văn Thảo

0987.659.437

lvthao@dut.udn.vn

8

20THXD2

Lê Trần Minh Đạt

0962.168.036

ltmdat@dut.udn.vn

9

20X2LT

Nguyễn Thanh Hảo

0935.857.677

nthao@dut.udn.vn

10

21X2LTTC

Đoàn Viết Long

0905.939357

dvlong@dut.udn.vn

11

21X2

Đoàn Viết Long

0905.939357

dvlong@dut.udn.vn

12

21THXD1

Ngô Thanh Vũ

 0346.657968

ntvu@dut.udn.vn

13

21THXD2

Ngô Thanh Vũ

 0346.657968

ntvu@dut.udn.vn