DHBK

Đội ngũ cán bộ

NGUYỄN THANH HẢI
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình thủy
Lý lịch khoa học

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY - Điện thoại: 0236.3841.296 - Email: k.xdtl@dut.udn.vn

1

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THANH HẢI
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trưởng bộ môn Tin học xây dựng 
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.800.555
Email: nthai@dut.udn.vn

 

3

ĐOÀN VIẾT LOING
NCS, Giảng viên
Giáo vụ
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.248.168
Email: vhcong@dut.udn.vn

 

4

HỒ ANH DUNG
CN
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0932.442.766
Email: hadung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT THỦY LỢI

1

LÊ VĂN THẢO
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật thủy lợi
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn

 

3

LÊ HÙNG
TS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.077.765
Email: lehung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN TRƯỜNG HUY
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0775.519.951
Email: nthuy@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN HOÀNG LÂM
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0943.611.571
Email: nhlam@dut.udn.vn

 

6

TÔ THUÝ NGA
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.586.568
Email:  ttnga@dut.udn.vn 

 

7

VÕ NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ:  0913.047.729
Email: vnducphuoc@dut.udn.vn

 

8

ĐOÀN THUỴ KIM PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.288.642
Email: dtkphuong@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN THẾ HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.516
Điện thoại DĐ: 0905.233.440
Email: ngthung@dut.udn.vn

 

10

VŨ THỊ TÍNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.739.099
Email: vttinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THỦY

1

VŨ HUY CÔNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công trình thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.248.168
Email: vhcong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN HƯỚNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.698.831
Email: nvhuong@dut.udn.vn

 

3

ĐỖ THỊ KIM ANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0933.720.599
Email: dtkanh@dut.udn.vn

 

4

NGÔ VĂN DŨNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3640.696
Điện thoại DĐ: 0978.985.418
Email: ngovdung@dut.udn.vn

 

5

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THANH HẢO
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.857.677
Email: nthao@dut.udn.vn

 

7

LÊ VĂN HỢI
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.83
Điện thoại DĐ: 0914.017.885
Email: lvhoi@dut.udn.vn

 

8

ĐOÀN VIẾT LONG
NCS, Giảng viên
Giáo vụ 
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.444.122
Email: dvlong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN TIN HỌC XÂY DỰNG

1

NGUYỄN THANH HẢI
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trưởng bộ môn Tin học xây dựng 
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.800.555
Email: nthai@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN CÔNG LUYẾN
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.072.227
Email: ncluyen@dut.udn.vn

 

4

PHẠM LÝ TRIỀU
ThS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.765.001
Email: pltrieu@dut.udn.vn

 

5

LÊ TRẦN MINH ĐẠT
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0962.168.036
Email: ltmdat@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN NGỌC HẬU
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0967.117.391
Email: haudn2005@gmail.com

 

7

PHẠM THÀNH HƯNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.027.206
Email: pthung@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDTL)

1

PHAN HỒNG SÁNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3863.664
Điện thoại DĐ: 0914.127.357
Email: phsangbk@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (XDTL)

1

NGUYỄN BẢN
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3897.75
Điện thoại DĐ: 0905.045.550

 

2

VÕ QUANG BẰNG
Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.561
Điện thoại DĐ: 0913.412.242

 

3

 

ĐẶNG VĂN PHÒNG
Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3618.398
Điện thoại DĐ: 0914.000.373

 

4

NGUYỄN ĐĂNG THẠCH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3475.236
Điện thoại DĐ: 0836.018.165
Email: ndthachdhbk@gmail.com

 

5

NGUYỄN ĐÌNH XÂN
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3824.563
Điện thoại DĐ: 0903.582.428
Email: ndinhxan@gmail.com