Đăng kí thi tiếng Anh nội bộ ngày 14/3/2021 (chuyển từ lịch cũ 21/03/2021), tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 21/03/2021

26/02/2021 14:08

1. Sinh viên đã đăng kí thi tiếng Anh nội bộ (định kỳ) ngày thi 14/3/2021 (chuyển từ lịch cũ là 21/03/2021).

Sinh viên đã đăng kí thi Anh nội bộ (định kỳ) ngày thi 14/3/2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ ngày : 01/03/2021 đến 05/03/2021

2. Sinh viên đã đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 21/03/2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp kinh phí tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 09/03/2021. (Các ngày làm việc trong tuần) .

- Sinh viên đã đóng lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 07/02/2021 sẽ dự thi vào đợt này (nếu không muốn dự thi đến Phòng Kế hoach tài chính xin rút lại lệ phí).

Lưu ý: Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ in thẻ dự thi. Do vậy các Sinh viên chưa có ảnh trên hệ thống phải nộp 1 ảnh 4 x 6  tại bàn số 6 - Khu hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra)  sau đó Phòng Đào tạo sẽ cập nhật Ảnh vào hệ thống của Trường.