Kết quả thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 22.11.2020, Đăng kí thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 20.12.2020

28/11/2020 13:28

1. Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 22.11.2020. Sinh viên xem  Tại đây.

2. Đăng kí thi Tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 20.12.2020.

     * Sinh viên đã đăng kí trên hệ thống tác nghiệp đến nộp lệ phí thi Tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày  30/11/2020 đến  ngày 04/12/2020.