DHBK

Chương trình đào tạo Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

28/12/2022 16:43

Chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 

Chương trình đào tạo 
Cử nhân

Chương trình đào tạo 
Kỹ sư (chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7)

  Mục tiêu, chuẩn đầu ra

 Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây

  Khung Chương trình Đào tạo

Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây

  Mô tả tóm tắt học phần và đánh giá

Chi tiết tại đây

Chi tiết tại đây