DHBK

Thông báo đăng ký đề xuất đề tài Cấp Bộ năm 2024

06/03/2023 14:50

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Đai học Bách khoa

Thực hiện Công văn số 820/ĐHĐN-KHCNMT ngày 03/3/2023 của Giám đốc ĐHĐN v/v Đăng ký đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2024 và giới thiệu chuyên gia, Phòng KHCN&HTQT kính đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình các nội dung như sau:

I. Đề xuất đề tài cấp B

1. Các lĩnh vực đề xuất nghiên cứu

- Đề xuất đề tài thực hiện các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển), đề tài thuộc lĩnh vực Toán học (nhưng không đề xuất thực hiện Chương trình Phát triển Toán học).

- Đề xuất đề tài cấp Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.

- Đề xuất đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao công nghệ, có khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

2. Yêu cầu lựa chọn đề xuất đề tài

- Đề xuất đề tài cần rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước, ...), sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ khác và các sản phẩm khác có thể định lượng được.

- Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo nghiên cứu sinh (nếu có).

- Đảm bảo không trùng lặp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện (Tham khảo các file danh mục đề tài được duyệt các năm trước đính kèm)

- Xem xét, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính khả thi.

- Cần tham khảo kinh phí – sản phẩm của các đề tài cấp Bộ đã được phê duyệt năm 2022, năm 2023 để dự kiến sản phẩm và kinh phí sao cho phù hợp và khả thi.

3. Đối với đề xuất đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục:

  • Ngoài yêu cầu lựa chọn đề xuất đề tài như mục 2, đề xuất sản phẩm rõ ràng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tế giáo dục Việt Nam, khuyến khích các sản phẩm là sách và công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

- Về kinh phí đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí (dự kiến khoảng 400 triệu đồng/đề tài) nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, khắc phục những bất cập trong thực tiễn phát triển giáo dục Việt Nam.

II. Giới thiệu chuyên gia

Đề nghị các đơn vị giới thiệu chuyên gia của đơn vị có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm để tham gia giúp Bộ thực hiện công tác xác định đặt hàng, tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2024.

III. Thời gian, cách thức nộp đề xuất

1. Phương thức nộp cho mục I

- Chủ nhiệm đề tài nộp đề xuất trên hệ thống https://khcn.dut.udn.vn (tham khảo tài liệu hướng dẫn đính kèm) để phòng KHCN&HTQT tổng hợp và quản lý. Chú ý: Năm đăng ký là năm 2024

- Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài cũng cần nộp 01 bản giấy phiếu đề xuất (mẫu 1, có chữ ký tươi, không dùng mực đen) về phòng KHCN&HTQT, S.02.03, để nộp lên ban KHCN&MT, Đại học Đà Nẵng.

2. Phương thức nộp cho mục II

Các đơn vị tổng hợp danh sách (mẫu 3) và gửi bản mềm theo địa chỉ email khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn (cc: vtminh@dut.udn.vn)

3. Thời gian: trước 16h00 ngày 14 tháng 3 năm 2023.

Công văn và các biểu mẫu vui lòng tải tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ TS. Võ Tuấn Minh / P. KHCN&HTQT (vtminh@dut.udn.vn)