DHBK

Triển khai đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2022

29/10/2022 16:17

Phòng KHCN&HTQT kính gửi các đơn vị Công văn số 4111/ĐHĐN-KHCNMT ngày 24/10/2022 về việc triển khai đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2022.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN được giao tuyển chọn thực hiện năm 2022 để các cá nhân trong đơn vị được biết, làm hồ sơ tham gia tuyển chọn các đề tài trong danh mục.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về ĐHĐN (Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ĐHĐN) trước 17h00 ngày 11 tháng 11 năm 2022

Danh mục đề tài và các biểu mẫu vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Phòng KHCN&HTQT.