DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Hoàng

26/10/2022 13:44

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Nguyễn Tấn Hoàng

- Tên luận án: Hệ tư vấn dựa trên trường hàm ý thống kê.

- Mã số: 9480101

- Ngày bảo vệ: 17/12/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.