DHBK

Thông báo thay đổi thời gian thi Năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 07/8/2022 nay chuyển sang ngày 06/8/2022

27/07/2022 20:11

       Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng kính gửi đến các em Công văn số 1106/ĐHNN-KT&ĐBCLGD về việc thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi tháng 8/2022. Nội dung công văn TẠI ĐÂY

        Ngày thi theo thông báo ban đầu là ngày 07/08/2022 nay chuyển sang ngày 06/08/2022

         Danh sách sinh viên đã đăng kí và nộp lệ phí TẠI_ĐÂY

        Sinh viên không thể tham gia vào ngày 06/08/2022 xin báo về qua emai: dbcl.dhbk@dut.udn.vn; Trước ngày 30/07/2022.