DHBK

Triển khai lấy ý kiến doanh nghiệp, cựu sinh viên về CTĐT năm 2022 và khảo sát tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp của SVTN năm 2021

25/05/2022 13:36

           Căn cứ Kế hoạch 2658/KH-ĐHBK ngày 19/10/2021 về Kế hoạch khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, Phòng KT&ĐBCLGD kính đề nghị các Khoa/chương trình đào tạo (CTĐT) triển khai công tác khảo sát ý kiến doanh nghiệp, cựu sinh viên về CTĐT và tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, cụ thể như sau:

 

Số TT

Tên đợt khảo sát

(1)

Thời gian khảo sát

(2)

Hình thức

khảo sát

(3)

Đối tượng khảo sát

(4)

Nội dung và yêu cầu

(5)

 

1

 

Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp,  CTĐT

 

 

Từ 10/06/2022 đến 30/07/2022

Hội thảo; trao đổi trực tiếp;  khảo sát qua phiếu; trực tuyến

Ít nhất 15 đại diện doanh nghiệp cho mỗi CTĐT

- Phòng KT&ĐBCLGD cung cấp mẫu phiếu khảo sát (CTĐT có thể điều chỉnh bổ sung), biểu mẫu kế hoạch, báo cáo, kế hoạch cải tiến, danh sách SVTN, các văn bản liên quan; link google form khảo sát doanh nghiệp và cựu sinh viên về CTĐT để các Khoa/CTĐT sử dụng 

- Khoa/CTĐT lập kế hoạch khảo sát, phân công cán bộ thực hiện khảo sát; lưu file dữ liệu và phiếu khảo sát; lập Báo cáo khảo sát theo mẫu.

- Khảo sát tình hình việc làm: Tỷ lệ phản hồi đảm bảo theo công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2

 

Cựu sinh viên đánh giá CTĐT

 

 

Hội thảo; trao đổi trực tiếp; khảo sát  qua phiếu; trực tuyến

Cựu sinh viên tốt nghiệp không quá 5 năm thuộc CTĐT hiện hành; 30 CSV/mỗi CTĐT

3

Cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về tình hình việc làm sau 01 năm tốt nghiệp

Khảo sát qua phiếu, điện thoại, trực tuyến

Toàn thể sinh viên tốt nghiệp năm 2021

 

  1. Hồ sơ kết quả khảo sát và thời hạn gửi về phòng KT&ĐBCLGD như sau:
  • Kế hoạch khảo sát (bản cứng và file mềm): Trước ngày 10/06/2022.
  • Báo cáo kết quả khảo sát và kế hoạch cải tiến (bản cứng và file mềm): Trước ngày 15/08/2022.
  • File excel dữ liệu khảo sát: Trước ngày 15/08/2022.