DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tấn

24/12/2021 06:49

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Tấn

- Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều khiển để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống Microgrid

- Ngành: Kỹ thuật điện

- Mã số: 9520201

- Ngày bảo vệ: 12/02/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.