DHBK

Danh mục đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

13/05/2020 16:21

TT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN/ NHÓM SV THỰC HIỆN

LỚP

GVHD

1

Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống cầu giao thông đến dòng chảy hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn thành phố Đà Nẵng

1. Đinh Vũ Thảo Nhi

2. Nguyễn Duy Hiền

3. Nguyễn Đức Khang

4. Nguyễn Quang Hà

13X2

13X2

12THXD

12THXD

TS. Lê Hùng

TS. Tô Thúy Nga

2

Ứng dụng mô hình thủy văn tập trung HEC-HMS, MIKE NAM trong nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực

1. Đoàn Tiến Đạt

2. Lê Đức Hòa

12X2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

3

Nghiên cứu ứng dụng mô hình IFAS và NAYS2DFLOOD dự báo sớm ngập lụt hạ du lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình

1. Dương Đăng Linh

2. Lê Văn Nguyên

3. Phạm Công Thành

12X2

12X2

13X2

TS. Nguyễn Chí Công

ThS. Nguyễn Vĩnh Long

4

Nghiên  cứu, đánh giá cân bằng nước hệ thống sông Ba khi hồ chứa đi vào vận hành

1. Trà Minh Quang 

2. Nguyễn Thị Hằng Ni 

3. Nguyễn Thị Hồng Sen

4. Nguyễn Nhật Cường

12X2

13THXD 2

13THXD 1

12THXD

TS. Lê Hùng

Cao Đình Huy

5

Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT trong tính toán thủy văn

Lê Chí Hiếu

13X2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

6

Ứng dụng mô hình HECRAS mô phỏng kịch bản vỡ đập

Nguyễn Văn Cường

12X2

ThS. Đoàn Viết Long

7

Ứng dụng mô hình HEC-HMS dự báo lũ lưu vực sông Kone – Hà Thanh

1. Nguyễn Bá Tùng 

2. Nguyễn Quang Ngân 

3. Nguyễn Đức Anh

4. Nguyễn Nhật Cường

12X2

13X2

12THXD

12THXD

TS. Lê Hùng

TS. Tô Thúy Nga

8

Đánh giá sự thay đổi dòng chảy trên lưu vực  sông Ba khi xét đến tác động của biến đổi khí hậu

1. Nguyễn Thị Hằng Ni

2. Nguyễn Thị Hồng Sen

3. Trà Minh Quang 

4. Nguyễn Thanh Tuấn

13X2

13THXD

12X2

TS. Lê Hùng

Cao Đình Huy

9

Lập trình phần mềm tính toán kết cấu khung nhà cao tầng theo TCVN 5574:2012

Trần Công Hậu

12THXD

ThS. Nguyễn Ngọc Hậu

10

Ứng dụng mô hình tính toán mô phỏng dòng chảy qua công trình thủy lợi

Nguyễn Công Hạnh

12THXD

GS. TS Nguyễn Thế Hùng

11

Mô hình số tính toán lưu lượng từ mưa (CFF-WRED)

1. Nguyễn Trung Quân 

2. Nguyễn Thị Tường Vân 

12X2

13THXD2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

12

Nghiên cứu tính toán ứng xử của đập đất do tải trọng động đất theo lịch sử thời gian

1. Nguyễn Trung Quân

2. Võ Đình Thắng

12X2

TS. Nguyễn Văn Hướng

Nguyễn Thành Hưng

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng tới vùng biển vịnh Đà Nẵng

1. Nguyễn Lê Hiếu 

2. Hứa Huy Hiệu 

3. Đoàn Đức Lộc

12X2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

14

Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong bê tông khối lớn do nhiệt hydrat

1. Hứa Huy Hiệu

2. Đoàn Tiến Đạt

12X2

TS. Nguyễn Văn Hướng

Dương Minh Quang

15

Xây dựng phần mềm quản lý và vận hành hồ chứa Định Bình – Bình Định

Phan Thanh Sỹ

13THXD2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

16

Chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông rất non tuổi

1. Phùng Chí Thành

2. Trần Quốc Tín

3. Lê Sĩ Trường

12THXD

Phạm Lý Triều

TS. Nguyễn Văn Hướng