Quyết định thi đua, khen thưởng năm học 2019 -2020

13/10/2020 13:55

STT

Quyết định

Tải về

1

Quyết định về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

2

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2019-2020 cho các trường đại học thành viên

3

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2019-2020 cho các trường đại học thành viên

4

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm hcoj 2019-2020 cho đơn vị của các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

5

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho các tập thể năm học 2019-2020

6

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho cá nhân năm học 2019-2020

7

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHBK cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

8

Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020

9

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

10

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 cho 02 tập thể thuộc ĐHĐN

11

Quyết định 3721/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2020 về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

12

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục

13

Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Quyết định 568/QĐ-BGDĐT ngày 01/2/2021 Về việc công nhận danh hiệu  thi đua