Văn bản pháp quy - Thanh tra

10/12/2020 11:03

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Luật Thanh tra năm 2010

2

Luật Thanh tra năm 2022

3

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

4

Luật Khiếu nại năm 2011

5

Luật Tiếp công dân năm 2013

6

Luật Tố cáo năm 2018

7

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

8

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

9

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

10

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

11

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

12

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

13

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

14

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

15

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

16

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân

17

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

18

Thông tư số 51/2012/TT-TTCP ngày 18/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

19

Thông tư số 39/2013/TT-TTCP ngày 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

20

Thông tư số 14/2021/TT-BGD&ĐT ngày 20/5/2021 Sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD &ĐT; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng BGD&ĐT

21

Thông tư số 23/2016/TT-BGD&ĐT ngày 13/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

22

Những điểm mới Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023

23

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

24

Công văn 624/BGDDT-TTr ngày 28/2/2022 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở GDĐH

25

Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ GD&ĐT