Văn bản QPNB Pháp chế

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Kế hoach công tác pháp chế năm học 2020-2021

2

Quyết định 5668/QĐ-ĐHĐN, ngày 30/9/2014 ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ

3

Quyết định 542/QĐ-ĐHBK, ngày 08/5/2018 ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

4

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

5

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020 của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN


CÁC THÔNG TIN KHÁC