Phân công công việc

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS.GVC. Bùi Nữ Thanh Hà

Email: bntha@dut.udn.vn

DĐ: 0947853355

Phó Trưởng phòng phụ trách

1. Phụ trách chung hoạt động của Phòng

- Tổ chức điều hành hoạt động của Phòng.

- Phối hợp với các phòng chức năng để hoàn thành nhiệm vụ chung của Trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác Thanh tra - Pháp chế theo quy định.

- Thực hiện công tác giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo trong phạm vi Nhà trường.

 2. Phụ trách công tác Thanh tra

- Quản lý, điều hành hoạt động thanh tra của Phòng theo quy chế Đại học Vùng.

- Tổ chức các đợt thanh tra chuyên đề theo Kế hoạch Thanh tra năm học của Trường.

3. Phụ trách công tác Pháp chế

- Chủ trì công tác thẩm định các văn bản pháp quy nội bộ do Trường ĐHBK ban hành.

- Chủ trì thực hiện công tác rà soát văn bản pháp luật và quy phạm nội bộ theo hướng dẫn của Ban Pháp chế và Vụ Pháp chế - BGDĐT.

CN. Phan Thanh Long

Email: longtp@dut.udn.vn

DĐ: 0905129799

Chuyên viên

- Trực tiếp thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc đối với các đơn vị.

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường.

- Đảm nhận công tác quản lý tài sản, trang thiết bị của Phòng.

- Quản lý sổ thu chi quỹ Phòng.

- Thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác.

ThS. Lê Thị Thanh Thu

Email: lttthu@dut.udn.vn

DĐ: 0129.405.8557

Chuyên viên

- Trực tiếp thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc đối với các đơn vị.

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường.

- Thống kê tình hình đăng ký nghỉ và dạy bù đối với các trường hợp giảng viên đăng ký trên sổ đăng ký nghỉ và dạy bù tại Phòng TT-PC hoặc báo qua email.

- Thực hiện công tác thư ký của Phòng theo quy định.

- Quản lý văn phòng phẩm và quỹ của Phòng.

- Thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác.

CN. Nguyễn Thị Phương Thúy

Email: ntpthuy@dut.udn.vn

DĐ:

Chuyên viên

- Trực tiếp thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc đối với các đơn vị.

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường.

- Tổng hợp kết quả thanh tra tháng báo cáo cho Phụ trách Phòng vào cuối tháng.

- Thực hiện rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật, quy phạm nội bộ của Trường.

- Báo cáo Lãnh đạo về văn bản pháp luật và quy phạm nội bộ được áp dụng hoặc ban hành chưa đúng quy định.

- Thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác.


CÁC THÔNG TIN KHÁC