Phân công công việc

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS.GVC. Bùi Nữ Thanh Hà

Email: bntha@dut.udn.vn

DĐ: 0947853355

Phó Trưởng phòng phụ trách

1. Phụ trách chung hoạt động của Phòng

- Tổ chức họp định kỳ, rà soát công việc của Phòng;

- Kiểm soát công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Thanh tra - Pháp chế theo quy định của Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phân công, điều phối giữa các chuyên viên về công tác thanh tra giáo dục, thanh tra công tác hành chính;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ban Thanh tra Đại học Đà Nẵng.

2. Phụ trách công tác Thanh tra

- Trực tiếp thanh tra đột xuất đối với công tác giảng dạy và công tác hành chính;

- Tổ chức và điều phối công tác thanh tra các kỳ kiểm tra, kỳ thi cuối kỳ và các kỳ thi khác của Trường;

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề do Ban Giám hiệu chủ trì.

3. Phụ trách công tác Pháp chế

- Chủ trì công tác thẩm định các văn bản pháp quy nội bộ do Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ban hành;

- Làm đầu mối công tác rà soát văn bản pháp quy nội bộ Trường theo quy định và hướng dẫn của Ban Pháp chế - Thi đua Đại học Đà Nẵng.

CN. Phan Thanh Long

Email: longtp@dut.udn.vn

DĐ: 0905129799

Chuyên viên

- Trực tiếp thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc và các quy định của Trường đối với khối hành chính tại các Phòng chức năng, các Khoa;

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Phụ trách Phòng;

- Thực hiện thanh tra các kỳ kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ và các kỳ thi khác của Trường;

- Đảm nhận công tác quản lý tài sản, trang thiết bị của Phòng;

- Quản lý sổ thu chi quỹ Phòng;

- Thực hiện các công việc khác.

ThS. Lê Thị Thanh Thu

Email: lttthu@dut.udn.vn

DĐ:

Chuyên viên

- Trực tiếp thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc và các quy định của Trường đối với khối hành chính tại các Phòng chức năng, các Khoa;

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Phụ trách Phòng;

- Thực hiện thanh tra các kỳ kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ và các kỳ thi khác của Trường khi được phân công;

- Đảm nhận công tác quản lý văn thư;

- Quản lý văn phòng phẩm và Quỹ của Phòng;

- Thực hiện chế độ ghi chép nhật ký hàng ngày về mọi công việc của Phòng;

- Làm thư ký và quản lý sổ biên bản họp Phòng;

- Thực hiện các công việc khác.

CN. Nguyễn Thị Phương Thúy

Email: ntpthuy@dut.udn.vn

DĐ:

Cộng tác viên

Hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy và công tác hành chính của Phòng Thanh tra – Pháp chế theo quy định hiện hành về cộng tác viên.


CÁC THÔNG TIN KHÁC