Văn bản QPNB Thanh tra

13/06/2019 16:49

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

2

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 của Đại học Đà Nẵng

3

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

4

Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của ĐHĐN

5

Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng

6

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

7

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN