Phân công công việc

20/05/2022 03:30

1. Trưởng Phòng Nguyễn Văn Triều

Phụ trách chung các hoạt động của Phòng và chi tiết theo từng mảng công tác sau:

1.1. Công tác Thanh tra

- Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học của Nhà trường.

- Chủ trì soạn thảo các báo cáo về hoạt động thanh tra của Nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của các đơn vị và cá nhân thuộc Trường.

- Tổ chức, điều phối và trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, thanh tra chuyên đề, thanh tra các kỳ thi.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp viên chức, người lao động và sinh viên trong phạm vi chức năng theo Luật tiếp công dân.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu, phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng quy định của pháp luật.

1.2. Công tác Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư vấn luật giải đáp thắc mắc, tư vấn các vấn đề pháp lý nhằm hỗ trợ viên chức, người lao động, người học bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Tổ chức, triển khai việc lập kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm nội bộ các lĩnh vực hoạt động của Trường hàng năm.

- Chủ trì công tác lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ do cấp trên, các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

- Tổ chức và chủ trì công tác thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

1.3. Công tác Thi đua, khen thưởng

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chính sách, nội dung, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

- Chủ trì soạn thảo các báo cáo thành tích thi đua, khen thưởng của tập thể Trường.

- Phụ trách, tham gia trực tiếp công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (Khối thi đua).

- Phụ trách, triển khai công tác đánh giá xếp loại, chấm điểm thi đua Trường theo bộ tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua của Đại học Đà Nẵng.

- Phụ trách, điều phối công tác thi đua, khen thưởng chuyên đề, đột xuất hàng năm.

- Báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường về kết quả thẩm định hồ sơ đánh giá, tổng kết thi đua, khen thưởng năm học của các đơn vị.

1.4. Công tác nội bộ Phòng

- Tổ chức họp giao ban công tác Phòng định kỳ, đột xuất.

- Chủ trì công tác đánh giá viên chức hàng năm và đánh giá viên chức hàng quý để xét lương tăng thêm.

- Chủ trì các buổi họp thảo luận góp ý dự thảo văn bản các cấp và thẩm định văn bản nội bộ tại Phòng.

- Quản lý và điều hành các công việc khác được Nhà trường giao.

2. Phó Trưởng Phòng Trần Diễm Thi

2.1. Công tác Thanh tra

- Tổ chức và điều phối công tác kiểm tra hoạt động giảng dạy.

- Chủ trì soạn thảo báo cáo tổng hợp và trình Ban Giám hiệu kết quả kiểm tra hoạt động giảng dạy và gửi kết quả kiểm tra đến các đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Trưởng phòng.

- Thực hiện công tác điều phối, tham gia các đợt giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề khi được phân công.

- Tham gia việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi được phân công.

2.2. Công tác Pháp chế

- Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học của Nhà trường.

- Chủ trì soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký các báo cáo về hoạt động pháp chế; báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa văn bản của Nhà trường; báo cáo kết quả hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam.

- Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến viên chức, người lao động và người học theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng.

- Theo dõi, cung cấp tin, bài đối với Chuyên trang Phổ biến, Giáo dục Pháp luật của Trường.

- Tổ chức công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động trong Nhà trường theo quy định và hướng dẫn của Đại học Đà Nẵng.

- Theo dõi, cung cấp cơ sở dữ liệu cập nhật lên Chuyên trang Phổ biến văn bản quy phạm pháp quy, quy phạm nội bộ của Trường.

- Trực tiếp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ thuộc các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng; Tổ chức - Hành chính; Công tác sinh viên; Học liệu & Truyền thông; Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp; Công nghệ Thông tin.

- Tham gia góp ý dự thảo văn bản các cấp, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

2.3. Công tác Thi đua, khen thưởng

- Cùng với Trưởng Phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng chính sách, nội dung, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Phát động, hướng dẫn, theo dõi, tổng kết phong trào thi đua trong toàn thể viên chức, người lao động.

- Phụ trách triển khai và thẩm định hồ sơ đánh giá, tổng kết thi đua, khen thưởng năm học trong toàn Trường.

- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng chuyên đề, đột xuất hàng năm khi Trưởng phòng ủy quyền.

- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thực hiện triển khai công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, ... theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ĐHĐN.

2.4. Công tác khác

- Quản lý nề nếp, giờ giấc và tác phong làm việc của các chuyên viên trong Phòng.

- Quản lý, triển khai công tác ISO của Phòng.

- Theo dõi, giao công việc cho chuyên viên trên hệ thống quản trị BASE.

- Theo dõi, triển khai cập nhật văn bản tổ chức, hoạt động các mảng công tác của Phòng tại Trang thông tin điện tử Phòng TT-PC (http://dut.udn.vn/Phong/Thanhtra).

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên Lê Thị Thanh Thu

3.1. Công tác Thanh tra

- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra thường xuyên, thanh tra chuyên đề, đột xuất.

- Tham mưu và giúp Lãnh đạo Phòng xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra của Trường.

- Tổng hợp và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác công tác phòng chống tham nhũng.

- Trực tiếp kiểm tra hoạt động giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề theo sự phân công.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

- Tham gia việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi được phân công.

3.2. Công tác Pháp chế

- Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp quy nội bộ dưới sự chỉ đạo của Phó Trưởng Phòng trong các lĩnh vực: Đào tạo; Thanh tra; Kế hoạch tài chính; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

- Tham gia góp ý dự thảo văn bản các cấp, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Thực hiện công tác pháp chế đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.

3.3 Công tác Thi đua, khen thưởng

- Trực tiếp kiểm tra, thẩm định hồ sơ đánh giá, tổng kết thi đua, khen thưởng của các đơn vị theo sự phân công.

- Thực hiện hỗ trợ Trưởng phòng theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác đánh giá, chấm điểm thi đua các lĩnh vực theo bộ tiêu chí đánh giá của Đại học Đà Nẵng.

- Tham gia công tác xét thi đua, khen thưởng năm học, chuyên đề, đột xuất hàng năm theo sự phân công.

- Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

- Tổng hợp lưu trữ các hồ sơ khen thưởng chuyên đề và năm học.

3.4. Công tác khác

- Đảm nhận công tác văn thư của Phòng.

- Theo dõi và kiểm soát công tác cung ứng văn phòng phẩm và quản lý quỹ của Phòng.

- Đảm nhận thực hiện công tác ISO của Phòng theo quy định của Trường.

- Quản lý tài khoản email Phòng; hàng ngày chuyển tiếp email công việc (nếu có) đến email cá nhân của các viên chức Phòng để thông báo việc.

- Quản lý và theo dõi tình hình sử dụng trang thiết bị và cơ sở vật chất của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

4. Chuyên viên Nguyễn Thị Phương Thúy

4.1. Công tác Thanh tra

- Trực tiếp kiểm tra hoạt động giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra hoạt động giảng dạy hàng ngày tại các khu giảng đường báo cáo Phó Trưởng phòng. Hàng tuần, gửi email thông báo đến Trưởng đơn vị quản lý giảng viên sinh hoạt chuyên môn liên quan hỗ trợ xác minh, nhận thông tin phản hồi về kết quả kiểm tra.

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề khi được phân công.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

- Thực hiện chế độ ghi chép nhật ký tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; Theo dõi và lưu trữ lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐ trường, Ban Giám hiệu.

- Tham gia việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi được phân công.

4.2. Công tác Pháp chế

- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động pháp chế.

- Tham mưu và giúp Lãnh đạo Phòng xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế năm học của Trường; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến viên chức, người lao động và người học.

- Tổng hợp và theo dõi Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm nội bộ các lĩnh vực hoạt động hàng năm của Nhà trường.

- Tham gia cùng với Lãnh đạo Phòng theo dõi, cung cấp tin, bài, cơ sở dữ liệu cho Chuyên trang Phổ biến, Giáo dục pháp luật; Trang Phổ biến Văn bản của Trường và Trang thông tin điện tử Phòng TT-PC (http://dut.udn.vn/Phong/Thanhtra)..

- Tham gia góp ý dự thảo văn bản các cấp, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Tổng hợp và hoàn thành văn bản của Phòng về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ do cấp trên, các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

- Tổng hợp và hoàn thành Báo cáo thẩm định văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị chức năng soạn thảo gửi đề nghị thẩm định trước khi ban hành.

- Thực hiện công tác tham mưu, tư vấn pháp luật dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng.

- Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ dưới sự chỉ đạo của Phó Trưởng phòng trong các lĩnh vực: Pháp chế, Cơ sở vật chất, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế.

- Thực hiện công tác pháp chế đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.

4.3 Công tác Thi đua, khen thưởng

- Trực tiếp kiểm tra, thẩm định hồ sơ đánh giá, tổng kết thi đua, khen thưởng của các đơn vị theo sự phân công.

- Tham gia công tác xét thi đua, khen thưởng năm học, chuyên đề, đột xuất hàng năm theo sự phân công.

- Theo dõi và triển khai một số hoạt động của Khối thi đua do Trưởng phỏng phân công;

- Tổng hợp báo cáo, minh chứng và lưu trữ hồ sơ công tác đánh giá, chấm điểm thi đua các lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo bộ tiêu chí đánh giá của Khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng hàng năm;

- Lưu trữ Hồ sơ khen thưởng thi đua Khối.

- Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

4.4. Công tác khác

- Theo dõi tài khoản email Phòng; hàng ngày (nếu có) chuyển tiếp email các công việc liên quan đến hoạt động pháp chế đến email cá nhân của các viên chức Phòng để thông báo việc và trả lời các email liên quan đến thông tin lịch dạy.

- Đảm nhận thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng của Phòng theo quy định của Trường.

- Đảm nhận thực hiện công tác truyền thông của Phòng theo quy định của Trường.

- Tham gia công tác văn thư, lưu trữ của Phòng theo sự phân công.

- Thực hiện các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.


CÁC THÔNG TIN KHÁC