Phân công công việc

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS.GVC. Bùi Nữ Thanh Hà

Email: bntha@dut.udn.vn

DĐ: 0947853355

Trưởng phòng

1. Phụ trách chung hoạt động của Phòng

- Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch năm học công tác thanh tra, pháp chế và thi đua, khen thưởng.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chính sách, nội dung, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

- Chủ trì soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký các báo cáo thanh tra, pháp chế, thi đua, khen thưởng của Trường.

2. Phụ trách công tác Thanh tra

- Tổ chức các hoạt động thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của các đơn vị và cá nhân thuộc Trường.

- Tổ chức và điều phối công tác thanh tra giảng dạy, thanh tra các kỳ thi.

- Trực tiếp thanh tra đột xuất đối với công tác giảng dạy và công tác hành chính.

- Triển khai các đợt kiểm tra, thanh tra chuyên đề dưới sự chủ trì của Ban Giám hiệu.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp CBVC, NLĐ và sinh viên trong phạm vi chức năng theo Luật tiếp công dân.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng quy định của pháp luật.

3. Phụ trách công tác Pháp chế

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến CBVC, NLĐ và người học theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư vấn luật giải đáp thắc mắc, tư vấn các vấn đề pháp lý nhằm hỗ trợ CBVC, NLĐ, người học bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Chủ trì công tác lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ do cấp trên, các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

- Tổ chức công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động trong Nhà trường theo quy định và hướng dẫn của Đại học Đà Nẵng.

- Tổ chức và chủ trì công tác thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Trực tiếp chỉ đạo rà soát văn bản pháp quy và quy phạm nội bộ thuộc các lĩnh vực: Đào tạo, Cơ sở vật chất, Thanh tra, Pháp chế, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế.

4. Phụ trách công tác nội bộ Phòng

- Giải quyết các đơn từ liên quan đến chính sách, chế độ đối với viên chức trong Phòng.

- Tổ chức họp giao ban Phòng định kỳ.  

- Tổ chức Seminar định kỳ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chủ trì công tác đánh giá viên chức hàng năm và đánh giá viên chức hàng quý để xét lương tăng thêm.

- Quản lý và điều hành các công việc đột xuất được Nhà trường giao.

CN. Trần Diễm Thi

Email: tdthi@dut.udn.vn

DĐ: 0905.028.629

Phó Trưởng phòng

1. Phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng

- Cùng với Trưởng Phòng tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng chính sách, nội dung, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất, hàng năm trong toàn Trường.

-  Phát động, hướng dẫn, theo dõi, tổng kết phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ viên chức.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục...

2. Điều phối và thực hiện công tác Thanh tra

- Thực hiện công tác điều phối, phân công thanh tra giảng dạy khi Trưởng Phòng đi công tác.

- Trực tiếp thanh tra xác minh đối với công tác giảng dạy và tổ chức thi.

- Thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc và các quy định của Trường đối với các Phòng, Khoa, Trung tâm và Tổ trực thuộc.

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề khi được phân công.

3. Chủ trì và thực hiện một số mảng của công tác Pháp chế

- Trực tiếp chỉ đạo rà soát văn bản pháp quy và quy phạm nội bộ thuộc các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng; Tổ chức - Hành chính; Công tác sinh viên; Kế hoạch tài chính; Khảo thí, Đảm bảo chất lượng.

- Tham gia thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

4. Công tác khác

- Quản lý nề nếp, giờ giấc và tác phong làm việc của các chuyên viên trong Phòng.

- Quản lý Sổ theo dõi thu chi quỹ Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng Phòng phân công.

CN. Phan Thanh Long

Email: longtp@dut.udn.vn

DĐ: 0905129799

Chuyên viên

1. Về công tác Thanh tra  

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Tham gia cùng với Phó Trưởng Phòng thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc, các quy định của Trường đối với các Phòng, Khoa, Trung tâm và Tổ trực thuộc.

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề khi được phân công.

2. Về công tác Pháp chế

- Thực hiện công tác rà soát văn bản pháp quy nội bộ dưới sự chỉ đạo của Phó Trưởng Phòng trong các lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính, Công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế.

- Thực hiện công tác pháp chế đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.

3. Công tác khác

- Đảm nhận công tác trực, tiếp nhận thông tin đăng ký nghỉ dạy và dạy bù của giảng viên.

- Quản lý và theo dõi tình hình sử dụng trang thiết bị và cơ sở vật chất của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ PCCC đối với hoạt động của Phòng.

- Tham gia các công tác xét thi đua, khen thưởng khi được Lãnh đạo Phòng phân công.

- Thực hiện các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công

ThS. Lê Thị Thanh Thu

Email: lttthu@dut.udn.vn

DĐ: 0129.405.8557

Chuyên viên

1. Về công tác Thanh tra

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Tham gia cùng với Phó Trưởng Phòng thanh tra tình hình chấp hành giờ làm việc, các quy định của Trường đối với các Phòng, Khoa, Trung tâm và Tổ trực thuộc.

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề khi được phân công.

2. Về công tác Pháp chế

- Thực hiện công tác rà soát văn bản pháp quy nội bộ dưới sự chỉ đạo của Phó Trưởng Phòng trong các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng; Tổ chức - Hành chính; Công tác sinh viên; Kế hoạch tài chính; Khảo thí, Đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện công tác pháp chế đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.

3. Công tác khác

- Đảm nhận công tác quản lý văn thư của Phòng.

- Theo dõi và kiểm soát công tác cung ứng văn phòng phẩm và giữ quỹ của Phòng.

- Thực hiện chế độ ghi chép nhật ký hàng ngày về mọi công việc của Phòng theo lịch trực.

- Đảm nhận thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng của Phòng theo quy định của Trường.

- Tham gia các công tác xét thi đua, khen thưởng khi được Lãnh đạo Phòng phân công.

- Thực hiện các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.

CN. Nguyễn Thị Phương Thúy

Email: ntpthuy@dut.udn.vn

DĐ:

Chuyên viên

1. Về công tác Thanh tra

- Trực tiếp thanh tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy tại các khu giảng đường theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Tham gia cùng với Trưởng Phòng thanh tra đột xuất tình hình chấp hành giờ làm việc, các quy định của Trường đối với các Phòng, Khoa, Trung tâm và Tổ trực thuộc.

- Tham gia các đợt thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên đề khi được phân công.

2. Về công tác Pháp chế

- Thực hiện công tác rà soát văn bản pháp quy nội bộ dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng trong các lĩnh vực: Đào tạo, Cơ sở vật chất, Thanh tra, Pháp chế, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế.

- Thực hiện công tác pháp chế đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.

3. Công tác khác

- Thực hiện công tác tư vấn pháp luật dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng.

- Thực hiện chế độ ghi chép nhật ký hàng ngày về mọi công việc của Phòng theo lịch trực.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tình hình nghỉ dạy và dạy bù của giảng viên trong toàn Trường.

- Đảm nhận công tác truyền thông của Phòng theo quy định của Trường.

- Tham gia các công tác xét thi đua, khen thưởng khi được Lãnh đạo Phòng phân công.

- Thực hiện các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.


CÁC THÔNG TIN KHÁC