Văn bản QPNB Thi đua, khen thưởng

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Quyết định 6032/QĐ-ĐHĐN, thực hiện kể từ năm học 2015-2016 (đã hết hiệu lực)

2

Quyết định 7896/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/11/2013

3

Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN, ngày 25/12/2018 ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN (hiệu lực từ 25/12/2018)


CÁC THÔNG TIN KHÁC