Phổ biến, giáo dục pháp luật

13/07/2021 13:38

I. LUẬT

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (29.2018.QH14)

2

Luật Giáo dục 2019_43_2019_QH14 (hiệu lực 01/07/2020)

3

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 34_2018_QH14_388254 (hiệu lực 01/07/2019)

4

Luật Lao động 2019_45_2019_QH14

5

Luật Thanh tra 2010_56_2010_QH12_115311

6

Luật Tố cáo 25.2018 (hiệu lực từ 01/01/2019)

7

Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2013

8

Bộ Luật Hình sự năm 2015

9

Luật sửa đổi bổ sung mộ số Điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/ QH13 năm 2017

10

Luật An ninh mạng năm 2018

11

Luật Giáo dục đại học năm 2012

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018

13

Luật phòng, chống ma túy năm 2021

14

Luật Giáo dục năm 2019

15

Luật Thanh niên năm 2020

16

Kế hoạch số 194/KH-BGDĐT ngày 28/2/2022 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục

17

Quyết định 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp

18

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

II. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

2

Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN

3

Quy chế công tác sinh viên thuộc ĐHĐN đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

4

Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng

5

Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN

6

Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN

7

Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN

8

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ĐHĐN

9

Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến

10

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHĐN

11

Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN

12

Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh của ĐHĐN

13

Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN

14

Áp dụng Nghị định số 80-2020-ND-CP thay thế Nghị định số 93-2009-ND-CP

III. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

2

Quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

3

Quy định về xét, cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4

Quy định mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

5

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”

6

Quy định biên soạn, thẩm định và đánh giá, lựa chọn, duyệt sách phục vụ đào tạo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

7

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

8

Quy định quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

9

Quy định về yêu cầu trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy chương trình CLC tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

10

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy liên thông từ cao đẳng

11

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

12

Điều chỉnh Phụ lục “Tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”

13

Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động

14

Chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

15

Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

16

Quy định tổ chức dánh giá học tập của sinh viên đại học, học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

17

Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

18

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

19

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

20

Quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

21

Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đến

22

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

23

Quy trình ban hành văn bản tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

24

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

25

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

26

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

27

Quy trình thanh tra chuyên đề tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

28

Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

29

Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

30

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

31

Quy trình thanh tra công tác giảng dạy và tổ chức thi cuối kỳ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

32

Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

33

Quy trình thanh tra chuyên đề tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

34

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

35

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

36

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

37

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHBK, ĐHĐN

38

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHBK, ĐHĐN

39

Banh hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức của Trường Đại học Bách khoa

40

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường ĐHBK, ĐHĐN

41

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

42

Hướng dẫn Đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

43

Ban hành Quy định xét thi đua, khen thưởng, đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường ĐHBK, ĐHĐN

44

Quy định đào tạo trình độ đại học

45

Quy định về công tác quản lý hoạt dộng hợp tác quốc tế của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

46

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công Trường ĐHBK, ĐHĐN

47

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường ĐHBK

48

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

49

Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

50

Phê duyệt Đề án Công tác chủ nhiệm lớp cố vấn học tập và tư vấn hỗ trợ cho sinh viên thuộc Trường ĐHBK-ĐHĐN

51

Sửa đổi một số điều của Quy định xét thi đua, khen thưởng với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

52

Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường ĐHBK, ĐHĐN

53

Quyết định Về việc ban hành Nội quy về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

54

Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo phương thức xét tuyển của Trường ĐHBK, ĐHĐN

55

Quy chế tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu tiềm năng, nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Bách khoa -Đại học Đà Nẵng.

56

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.