Quyết định thi đua, khen thưởng năm học 2020 -2021

13/01/2021 15:34

STT

Quyết định

Tải về

1

Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân năm học 2020-2021

2

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHBK cho tập thể và cá nhân năm học 2020-2021

3

Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021

4

Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường ĐHbk, ĐHĐN

5

Quyết định Về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2020-2021 cho các trường đại học thành viên

6

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho các tập thể năm học 2020-2021

7

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho các cá nhân năm học 2020-2021

8

Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2021

9

Quyết định Về việc tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

11

Quyết định Về việc phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú

12

Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

13

Quyết định 1035/QĐ-BGDĐT Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.