Văn bản QPNB Thanh tra

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021

2

Quyết định số 1604/QĐ-ĐHBK ngày 31/5/2019 ban hành Quy trình thanh tra chuyên đề tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (hiệu lực kể từ ngày ký 31/5/2019)


CÁC THÔNG TIN KHÁC