Phổ biến, giáo dục pháp luật - Văn bản Luật

13/07/2021 13:38

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (29.2018.QH14)

2

Luật Giáo dục 2019_43_2019_QH14 (hiệu lực 01/07/2020)

3

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 34_2018_QH14_388254 (hiệu lực 01/07/2019)

4

Luật Lao động 2019_45_2019_QH14

5

Luật Thanh tra 2010_56_2010_QH12_115311

6

Luật Tố cáo 25.2018 (hiệu lực từ 01/01/2019)

7

Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2013

8

Bộ Luật Hình sự năm 2015

9

Luật sửa đổi bổ sung mộ số Điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/ QH13 năm 2017

10

Luật An ninh mạng năm 2018

11

Luật Giáo dục đại học năm 2012

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018

13

Luật phòng, chống ma túy năm 2021

14

Luật Giáo dục năm 2019

15

Luật Thanh niên năm 2020

16

Kế hoạch số 194/KH-BGDĐT ngày 28/2/2022 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục

17

Quyết định 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp

18

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân