Văn bản pháp quy

STT

Biểu mẫu

Tải về bản gốc

Tải về bản tóm tắt

1

Luật Chuyển giao công nghệ (ban hành ngày 19/6/2017, có hiệu lực ngày 01/7/2018)

2

Luật Tiếp cận thông tin (ban hành ngày 06/04/2016, có hiệu lực ngày 01/07/2018)

3

Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (ban hành ngày 19/11/2018, có hiệu lực ngày 01/7/2019)
Xem những điểm tương đồng và khác biệt giữa Luật giáo dục đại học 2012 và Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 tại đây.

4

Luật Tố cáo năm 2018 (ban hành ngày 12/06/2018, có hiệu lực ngày 01/01/2019)

 

5

Thông tư 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

6

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN về quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (ban hành ngày 26/6/2019, có hiệu lực ngày 15/9/2019)


CÁC THÔNG TIN KHÁC