Văn bản pháp quy Thi đua, khen thưởng

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Luật TĐ, KT ngày 26/11/2003

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐ, KT ngày 14/6/2005

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐ, KT ngày 16/11/2013

4

Nghị định 91/2017/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/10/2017 thay thế các NĐ 42/2010/NĐ-CP, NĐ 39/2012/NĐ-CP, NĐ 65/2014/NĐ-CP.

5

Thông tư 08/2017/TT-BNV, hiệu lực rừ 15/12/2017 thay thế Thông tư 07/2014/TT-BNV

6

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015

7

Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục, thay thế Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018


CÁC THÔNG TIN KHÁC