DHBK

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về lớp học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024

17/06/2024 15:41

Thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/02/2024 về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Kế hoạch số 3190/KH-ĐHBK của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 22/8/2023 về kế hoạch khảo thí, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với giảng viên về nội dung và hiệu quả giảng dạy các lớp học phần. 

Kế hoạch triển khai đợt khảo sát cụ thể như sau:

- Thời gian tiến hành: từ ngày 14/6/2024 đến ngày 07/7/2024. 

- Hình thức khảo sát trực tuyến tại website: http://fb.dut.udn.vn

- Thông báo tại đây

Hướng dẫn tham gia khảo sát:

SV đăng nhập website http://SV.dut.udn.vn SV tick vào cái chữ kế hoạch > khảo sát ý kiến sv, đăng nhập vào tài khoản

Hoặc SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn (Vào menu Khảo sát -> Về lớp học phần, chọn lớp học phần để khảo sát) đăng nhập vào tài khoản

Lưu ý, cuối đợt KS Phòng KT&ĐBCLGD sẽ tổng hợp DS sinh viên đã làm khảo sát để gửi cho Phòng CTSV phục vụ công tác đánh giá điểm rèn luyện.