DHBK

Tổ chức lấy ý kiến học viên cao học về khóa học và sinh viên tốt nghiệp về việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp, đợt tháng 9 năm 2023

15/09/2023 14:06

          Căn cứ Kế hoạch số 3190/KH-ĐHBK ngày 22/8/2023 về kế hoạch khảo thí, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm học 2023-2024, Nhà trường triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến học viên cao học về khóa học và sinh viên tốt nghiệp (sau đây gọi là người học tốt nghiệp) về việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp, đợt tháng 9 năm 2023 như sau: 

  1. Lấy ý kiến học viên cao học về khóa học, cụ thể:  

  • Đối tượng: Học viên cao học được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2023

  • Hình thức: Trực tuyến, tại trang thông tin điện tử Hệ thống thông tin học viên:  http://hv.dut.udn.vn/

  • Thời gian: Từ 07h00 ngày 18/9/2023 đến 16h00 ngày 23/9/2023; 

  • Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc.

  1. Lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp, cụ thể:

  • Đối tượng: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2023; 

  • Hình thức: Trực tuyến, tại trang thông tin điện tử Hệ thống khảo sát ý kiến người học: http://fb.dut.udn.vn;

  • Thời gian: Từ 07h00 ngày 18/9/2023 đến 10h00 ngày 22/9/2023;  

  • Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc.

     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đề nghị tất cả sinh viên thuộc diện nêu trên tham gia đợt khảo sát; kính đề nghị các đơn vị có liên quan của Trường thông báo, truyền thông đến sinh viên; các khoa theo dõi tình hình sinh viên tham gia khảo sát, phân tích và quản lý kết quả khảo sát để phục vụ cải tiến chất lượng giáo dục.

       Trân trọng./.