DHBK

Thông tin luận án tiến sĩ NCS Hồ Đức Tâm Linh

17/02/2023 10:39

TT

Nội dung

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

Tên luận án/Tittle

Xử lý tín hiệu ghép kênh phân chia theo mode dựa trên các mạch tích hợp quang tử

Signal processing for mode division multiplexing based on photonic intergrated circuits

2

Người hướng dẫn/Supervisor

PGS. TS. Nguyễn Tấn Hưng

PGS. TS. Trương Cao Dũng

Ass.Prof. Nguyen Tan Hung

Ass.Prof. Truong Cao Dung

3

Năm bảo vệ/Year

2022

2022

4

Loại tài liệu/Material Type

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật

Doctoral Thesis of Engineering

5

Chuyên ngành/Specialization

Kỹ thuật viễn thông

Telecommunication Engineering

6

Mã số/Code

9520208

9520208

7

Liên kết tài liệu/Link

http://lib.dut.udn.vn/permalink/f/
1mh3d7k/UDN01000132672

http://lib.dut.udn.vn/permalink/f/
1mh3d7k/UDN01000132672