DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Thị Từ Mỹ

09/01/2023 12:17

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Đặng Thị Từ Mỹ

- Tên luận án: Phát triển ăng ten mảng phẳng sử dụng phần tử bức xạ dạng cấu trúc siêu vật liệu và lưỡng cực điện từ ở dải sóng milimét.

- Mã số: 9520208

- Ngày bảo vệ: 11/03/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.