DHBK

Khảo sát lấy ý kiến người học về lớp học phần HK1 2022-2023

21/11/2022 11:21

Thực hiện Kế hoạch số 3483/KH-ĐHBK ngày 07/9/2022 về Kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục năm học 2022-2023, Trường Đại học Bách khoa tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên đối với một số lớp học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

- Hình thức khảo sát: Online. Sinh viên đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn/ bằng tài khoản cá nhân để trả lời Phiếu khảo sát;

- Thời gian sinh viên trả lời phiếu khảo sát:

* Đối với khoá 2021 trở về trước: từ ngày 21/11/2022 đến 14/01/2023

* Đối với khoá 2022: từ ngày 23/01/2023 đến 11/3/2023